728 x 90

Iɛessasen n tfekwin !

Iɛessasen n tfekwin !

Tamurt-iw tedderɣel, tɛuẓẓeg, tugi ad teḥlu. Tamurt-iw asmi i as-kksen igenni-ines, i as-yeɛreq wakal-is. Tuɣal tmurt-iw, tneqq temẓi di dduḥ i tedfert-ines, tzeggi asirem seg wulawen, tesway adif seg ifadden, ifadden-nni ifuden tikli… 
Di tmurt-iw ilemẓi akked tlemẓit ur ttemlilin ara. Ur ttmihdaren ara, ur ddukkulen ara, ur ttemyeṭṭafen ara afus; tugi-yasen twacult, tawacult tweṣṣa taddart. Tafekka n tmeṭṭut d ayla n twacult, tawacult d ayla n taddart. Tafekka, n tmeṭṭut kan, mi ara tt-taɣ tawla, mi ara tt-yeclex lǧerḥ, mi ara d-yemmir seg-s yidim… Tafekka, n wergaz mi ara t-teccef tidi, mi ara t-tekref tesfi neɣ mi ara teddaz seg waddud akked iɣimi!

Anwa neɣ anta akka i yefkan tafekka n wergaz akked tmeṭṭut i taddart? D acu yeǧǧan tameṭṭut ur txeddem ara ayen i as-yehwan s tfekka-s, yak akkenni i d-lulent? Akkenni i nnernant? D acu n wezref tesɛa taddart di tfekka n tlemẓit? 

D acu-yas-tt taddart i tfekka n teqcict? 

Tawacult-im, taddart-im ttɛassant akk ɣef tfekka-m, ur d-iqerreb ɣer-s wergaz ur am-fkin, ur as-yeslufuy ufus iɣef ur selmen, a nnegr-im lemmer ad tt-isami win ur qbilen! Zemren ad tt-ssneslaxen, ad am-tt-kksen, ad tt-rren ɣer imawlan-is imi d ayla-nsen.

I kenwi ay iɛessasen n tfekwin, dɣa ur tesɛim ccɣel-nniḍen, ur tufim d acu ara tɛassem?! Ɛasset akal-nni i awen-wwin? Ɛasset tutlayt-nni i awen-gezren? Ɛasset ɣef wallaɣ-nni i awen-sxerben? Neɣ d tameṭṭut kan iwumi tzemrem? Iɣeblan akk tesɛam ad frun? Akken tɛussem tafekka-s, i d-ɛussen allaɣ-nwen mmar ad yefti, wid-nni ken-ikessen! 

Akal d tafekka n tmurt, ayen ur t-tɛussem ara?

Di tfekka-m a tameṭṭut i yemmar leɣlaḍ n tmurt-iw. Si tfekka-m a tameṭṭut ara d-yekk ddwa i tmurt-iw. Ass ideg ara kem-id-tṣaḥ tfekka-m a tameṭṭut, ass-nni ad d-tṣaḥ tejbirt tamurt. 

Tugim tayri i yilmeẓyen di taddart, ad d-nadin leɣwabi. Tugim-asen ad myiṭṭafen ifassen, ad myizmaḍen s iɣallen. 

Win iḥemmlen yezmer ad yuɣal d aseklu, awi-d ad yidir tayri-s. 

 Ala tayri i yernan taddart, lemmer tettḥezzibem, imi  tzeglem axemmem deg wallaɣ, anfet i ujadarmi akked ccix n lǧameɛ ad sseddun tifekwin-nwen…

Irnaten Murad

Wahiba H
EDITOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos