728 x 90

Ɣef wammud n yisefra n Mexluf n At Qasi U Sɛid

Ɣef wammud n yisefra n Mexluf n At Qasi U Sɛid

Iḍelli, uɣeɣ-d adlis n tmedyazt, isemma-as bab-is Taḥbult n tatut… D tizrigin Ɛeccab i t-id-isuffɣen, ussan-agi kan.

Wissen akken d acu i ttraǧuɣ, lliɣ di tkerrust. Daxel n tkerrust, tasmudi acek-itt, di beṛṛa azɣal yeslemliw. Bdiɣ ttwaliɣ deg udlis-nni, walaɣ unuɣ n tɣellaft, walaɣ awal i d-yeddan deffir n udlis (taɣellaft tis 04) : d tukkist seg usefru wis 04. S yin akkin dliɣ ɣef yiḍrisen n udlis ; wwet ɣer sdat, wwet ɣer deffir. Bdiɣ keččmeɣ cwiṭ cwiṭ deg udlis, asebtar yettakk-iyi i wayeḍ almi i d-ufiɣ iman-iw ttnemḍareɣ gar yisefra n Mexluf n At Qasi U Sɛid.

Tasmudi di tkerrust, teslafay, di beṛṛa azɣal yeslewliw… Qqareɣ asefru deffir wayeḍ. Tasmudi n tkerrust acek-itt, isefra acek-iten. Ufiɣ iman-iw… lbenna n teswiɛt-nni, d tamxaleft : texleḍ lehna n tasmuḍi-nni d ccbaḥa n yisefra-nni.

Tameddit-nni, refdeɣ-d adlis-nni ; ttalseɣ-asen taɣuri i 26 n yisefra-nni. Amek akken, ufiɣ-d iman-iw ttaruɣ fell-asen. Ha-t-ah kra n wayen i uriɣ :

Taḥbult n tatut d tagella n win i as-iḥedren i tudert amek i tzelleg, yettmuqul deg-s s tmuɣli n umuḍin ur nezmir ad yekker seg tesga i t-yeṭṭfen ; lebɣi yella, tazmert teǧǧa-t.

Taḥbult n tatut d asafar i yettnadi wallaɣ yuysen, win akken yenɣa “wuzzu n wissen”, win ittuɣellben : nnig tezmert d ulac, din yettaf iman-is “uḥeccad”, tettaf iman-is “teɣyulit”, tettaf iman-is “tzelgi”, tettaf iman-is tlufḍa d “tiluxxext”. Din, sekrent rreḥba i tukksa n sser, rrant urar mi neṭṭlent “azalen d yimenzayen”, kkatent ṭbel mi tefsex “trugza d tfuḥlit”.

Taḥbult n tatut d tiɣwist n win ittwaqerḥen sdat tmara, d tamuɣli n tiṭ yettnadin tifrat, d asteqsi ɣef wamek i inekkeṛ umdan iman-is, d asteqsi ɣef wamek i ibeqqu ad yuɣal umdan d wayeḍ (mačči d netta).

D acu kan : taḥbult ur tettewwa ɣef yiwen n wudem. Mexluf Qasi neɣ Mexluf n At Qasi U Sɛid, netta yeẓra annect-a. Amek ih ! d netta i iɛerken, d netta i imeslen, d netta i isewwayen.

Taḥbult n tatut (diɣen) d tiṭ n leɛqel di tegnatin icebken acku ddunit teɛmer s temlel d tebrek ; acku werǧin texla lexla ; acku nfeṛṛeḥ mi d-iruḥ win nḥemmel akken i nfeṛṛeḥ mi iruḥ win ur nebɣi ; wa nettḥir s axxam ad d-yezzi, wayeḍ nettmenni awer d-yezzi (ala aḍar-is) ; acku amdan akken i isseḥluy lejruḥ i yettili d yir ṣṣbuḥ. Akka i t-id-yenna Mexluf (d Qasi neɣ n At Qasi U Sɛid) : “yella win, yella win…”.

Akka i d taḥbult, sin n wudmawen i tesɛa : udem iqebqeb, udem d lemri.

Amek akken ara kfuɣ awal-iw : uriɣ-d kan aḍris-agi akken ad awen-d-iniɣ belli isefra i d-yeddan deg wammud-a n Mexluf Qasi (akka i ires di lekwaɣeḍ) neɣ Mexluf n At Qasi U Sɛid (akka i as-yehwa) d isefra icebḥen, d iḍrisen yelhan. Walit tura kenwi d acu d-tinim.

Ar tayeḍ

Muḥend Akli Salḥi

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos