728 x 90

​Amaynut : « Staxreɣ-d yemma si llakul » Tullist sɣur Irnaten Murad 

​Amaynut : « Staxreɣ-d yemma si llakul » Tullist sɣur Irnaten Murad 

Tullist-agi teffeɣ-d ass n 2/11/2017 di teẓrigin lulu.com 

Aḍris yebda amzun seg igenni i d-yeɣli, yedda-d d tziri neɣ ickenteḍ deg icuḍaḍ n nnda. Telli Tefrara tawwurt i wass, yebda weḍris:  » Tafrara si tama-s telli tawwurt i wass, tebra-d i tafat-nni i d-izeggiren iṭij.

Dayen yuli wass. »

Aḍris mi t-id-yewwi nnda, yemmar ɣef isekla, akal akked tmurt. Di tullist-agi kullec yettmeslay, yettḥulfu: tafekka n wedrar tettḥulfu am umdan i sṭer, i ubeḥri mi ara yeslef i wudmawen; « Tiẓgi teṭṭerḍiq », « tettembiẓẓil, tettḥerrik »… d amdan i as-ireḍlen aglim i uḥulfu, allen i tmuɣli, ul teddem-it deg ufus, tefka-yasen-d isɣaren, i useḥmu, allalen i sseqdacen i tfellaḥt, tefka-yasen-d ayen s wayes ara ssisnen, zzit, tament… D tiẓgi i as-d-yefkan i weqbayli tudert, tudert n uqbayli (amsedrar) tcudd ɣer teẓgi, mebla tiẓgi amek ara teḍru d umsedrar?!

Aḍris mi d-yezger tiẓgi, immuger-d Tafsut, iḥḍer-as mi d-tlul, iwala amek « tzerreɛ ijeǧǧigen-ines ɣef tegnit », yeḥḍer mi tessels i wedrar tasfift iɣef teẓẓel teslit n wenẓar:

« Tafsut tebda-d tikli seg uzaɣar, tettecrurud-d, ddac ddac d asawen; tleḥḥu s tikli n wezrem, tetteddu, tfesser ijeǧǧigen, almi tessels tasfift i wedrar ». 

Aḍris deg ubrid-is ɣer taddart, yemlal-d imeksawen at tlelli d tudert fessusen. Imeksawen irennun tudert i wedrar; ajewwaq d isefra ɣef tfekwin n tlawin, isefra ɣef tlelli d tiẓeṭṭ n tudert. 

“…Imeksawen n taddart ttaffen iman-nsen mi ara d-yaweḍ unebdu, ad ruḥen ad ɛezben deg udrar. Adrar akk d ayla-nsen, d nutni i d irebbiten n wedrar imir-nni; ttawin-d tizlatin, ttmecqirriwen anwa i yessnen ad yewwet ajewwaq neɣ llyra, wi yessnen ad yessefru? Isefra deg udrar ur asen-gin talast, adrar iɛemmed-asen mačči am taddart ur teǧǧi win ara d-immeslayen! Ala at leɛqel d lmeɛqul iwumi tettak awal! Imeksawen deg udrar ttawin-d isefra ɣef tlawin ɣef tfekwin-nsent, ssefruyen ɣef tuzuft, zzuzunen lebɣi-nsen, ssekfalen-d iḥulfan-nsen. A wi ikesben tilelli yesɛa umeksa imir! Rnan ccbaḥa i wedrar, rennun-as tudert.”

Di taddart i d-yemlal weḍris awadem (agejdan), awadem-agi lemmer ad as-tegreḍ tamawet, lemmer ad t-tesneqdeḍ mliḥ, ad as-tiniḍ d mmi-s n « Madrus » seg wakken yessenqad timetti ideg yettidir, timetti i as-iteffɣen afus, timetti yettbeddilen, yettuɣalen d ayen ara tt-yeččen… Yettwehhi ur iteddu, yesrus afus ɣef lǧerḥ ur t-yettdawi… Awadem  » Akli » yebɣa ad aɣ-yemmel azal ay tesɛa tlelli, yebɣa ad nessisen si tarbut-nni yessiɣzifen tudert, i umsedrar yessnen azal yesɛa wemḍiq ideg d-yekker, amḍiq ideg yettidir; yessenɛet-aɣ-d lǧameɛ akked tesmeḍ-ines, tewser yeǧǧan imɣaren, temẓi yugin ilmeẓyen. Yezzaken-aɣ-d lewḥuc izedɣen taddart; anejmuɛ ur nferru timsal, aḍuyen d-yettawin ayen s wayes ara yekreh uqbayli iman-is. Nedda yid-s yeṭṭef-aɣ afus, issenɛet-aɣ-d abrid ara yessuffɣen timetti seg waṭan i tt-yeblan, yemlaɣ-d belli ad teḥlu taddart, ad yeḥlu weqbayli, ad teḥlu tmeṭṭut ass ideg ara tt-id-tṣaḥ tfekka-s; d tfekka n tmeṭṭut i yebrek waṭṭan-nneɣ: « “ad teḥlu tmetti-nneɣ ass ideg ara d-tṣaḥ tmeṭṭut tafekka-s, tafekka n tmeṭṭut d ayla n twacult, n wergaz akked taddart”. Akli ur yeḥbis tikli ɣas abrid yeččur d uguren. I wid-nni yesqizziben i ddula, wid-nni yessawaḍen iqannan i yijadarmiyen amek ara sen-xdem? Akka i aɣ-d-yesteqsa wakli, d aya i t-yecqan, ih amek ara sen-xdem i wid yezzenzen taddart-nsen? 

Tadyant iɣef tebna teqsiṭ, takerrust d tageswaḥt-nni n yemma-s i iruḥen ad tɣer taɛrabt, i ccib terna taɛrabt: 

« -Taɛrabt! daya i ixuṣṣen i leɛmer-im, zzellum akked taɛrab! Zzellum i tgecrar, taɛrabt i wallaɣ! D acu ara txedmeḍ s taɛrabt tura kemm? » 

Akka i as-yenna, akka i yebɣa ad as-yessefhem belli aɣerbaz n lezzayer yessuffuɣ-d inselmen mačči d imusnawen; aɣerbaz ineqqen temẓi deg ilmeẓyen, aɣerbaz i asen-yesselmaden amek ara kerhen iman-nsen, aɣerbaz i asen-yessenɛaten amek ara yuɣalen d wiyaḍ… » Akli, ur yufi abrid i tifrat ɣas iɣeblan banen am tziri deg yiḍ n ɣuct. Akli, yettneggiz si taluft ɣer tayeḍ am tzizwit yetturaren ɣef yimawen n ijeǧǧigen, maɛna netta ileqqeḍ-d rṣed. Aḍris yefser, yelli tiwwura i win yebɣan ad iwali, i win yebɣan ad isel neɣ ad yesriḥ bu zelluf mi treqq tfekka n teẓgi, mi tt-sserɣen yimcumen wid yeswan idammen-nneɣ akked tidiwin, ass-a usan-d ad awin iɣed-nneɣ akka i as-yenna Wakli i yemma-s. 

Di sin; Akli akked yemma-s ttnezzihen am wat taddart di teẓgi mi treqq, mi tettreɛriɛ, mi tettinẓi akked iɣerṣiwen tt-izedɣen. I weɛdaw amek ara tuɣal tyita? 

« – I wakken ad terɣ teẓgi, tlaq tzalamiṭ d wemdan yeččuren d ddɣel!  

– A wi yeqqden afus n win tt-issaɣen! 

– Wwin tidiwin d yidim-nneɣ, ass-a qqesden-d ad awin iɣed-nneɣ! »

Amek ara yexdem uqbayli ass-a i weɛdaw t-yessengaren yal ass? Amek-itt lbenna n tsusmi d-ilulen deg yilsawen-nneɣ ass-a? Tcuba ɣer tin n yiḍelli neɣ ala? 

Tasekla tezmer ad tili d tajbirt i truẓi d umuɣi, ur tezmir ad d-tawi tifrat, tezmer ad d-tessenɛet kan iberdan, tifrat att-an deg irebbi n tsertit, tasertit yettnadin ɣef tlelli. 

« Teɣli-d gar-aneɣ tsusmi. Neqqim nettwali di tmest d-issemḥalqen, d yemmɣen i wedrar ad t-tečč, tɛewwel ad temmeɣ ula ɣef tudrin, yerna ifassen-nneɣ d ilmawen, ur nezmir ad neg acemma. Gar tmuɣli d tayeḍ, tenṭeq-d yemma, tenna-yi-d:

– Iḥeqqa, ttuɣ ur ak-d-nniɣ ara. Ṭṭaxreɣ-d si llakul! 

Mi yesliɣ i wayen d-tenna, cmumḥeɣ-as. Tessewhem-iyi. Tinna d-yettcekkiren tacixet-is, yebɣan ad tɣer di llakul, tbeddel rray! Ur iban d acu yellan deg wallaɣ-is imir-nni, ahat d ayen i as-nniɣ i as-ibeddlen rray. Walaɣ deg wallen-is nneyya-nni i s-t-id-tenna, tban-iyi-d yemma am teqcict tamecṭṭuḥt yuraren s tɣawsa almi teɛya deg-s, tdeqqer-itt di tesga. Teẓra awal d-tewwi yecrured si tẓebbujt ɣer tulmut, mačči d lawan-is, meɛna tenna-t-id, teḍqqer-it-id ɣer teɣerɣert, am tin yebɣan ad d-terr ttar; dayen kan i yellan gar ifassen-is di tegnit-nni, ad teqqed yis-s ul-is yezzan akken tezza teẓgi-nneɣ. Susmeɣ, ur tt-steqsaɣ, ur yelli. Dɣa tezmumeg-iyi-d ula d nettat, tekfa-yi-d awal: 

– Ihi, ma tebɣiḍ ad ak-d-rnuɣ: ǧǧiɣ ula d taẓallit-nni!

Tamacahut ur tekfi ara, akken kan tebda acku « Akin, ɣef yixef n tiɣilt, iṭij yebda yettali-d, yettlal-d am yal ass, mebɛid ala anyir-is i d-yettbanen. S tafat-is iḍumm-d azgen si taddart, azgen-nniḍen mazal-it yettfaras tili. Tikli n yiṭij am tikli n nnda: s uxatel i d-iteddu! Akal si tama-s yeṛwa aman, yelleɛlleɛ, yettak-d rriḥa n tawant. Adfel deg udrar mi yefsi, yemmar-d, yecrured-d ɣer tliwa; di yal tama n wedrar ad d-taffeḍ tala tettfeggiḍ, d aɛebbuḍ n wedrar i d-yeffin; tiliwa ttaččarent tiregwa, tiregwa ssuṭuḍent imdunen. Swant tsekrin, swan yilfan, tizermemmac d temreqmin. Tamurt akk teṛwa aman, deg-s ttmirin, ttecruruden ɣef tegnit, tturugen, cexren, srugmuten…d aẓawan n yemma Gaya. Sya ɣer da, ad d-tafeḍ timducin, ḍerrfent iman-nsent. Deg-sent ad twaliḍ tiberdeddac ttɛummunt akked tɣeṭṭen n waman, regglent yal tikkelt ideg ara yaẓ kra neɣ kra ɣer temduct-nni, ttafgent mi ara d-ineggez wemqerqer ɣer wemdun neɣ mi ara d-iɛeddi s yenna uɣersiw akken ad isew. D tafsut, imir i iceṭṭeḥ ugama mi ara t-id-yaweḍ uẓawan n tmurt. Deg-s i ttɛawaden yimɣan, tiɛwinin, abeḥri, ibeɛɛac d wayen akk yeddren, tamuɣli ɣer tudert, imir ilemden tikli tamaynut deg ugama i d-iɛawden talalit. 

Tullist-agi teffeɣ-d ass n 2/11/2017 di teẓrigin lulu.com 
 

Waɣzen

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos