Taqvaylit

​Lǧameε nat Waεli – 2

Proposé par Rédaction

Lǧameε nat Waεli meqqer, taqacuct-is t-cerreg asigna t-ttaweḍ ɣer At rebbi. 

Abeḥri yesweḥwiḥ deg luṭa n ttaddart, yettawi-d yid-s asennan, azezzu, icigwan iquranen, aɣebbar, alim, lekwaɣeṭ, yeskaray-d tiεeǧaǧin ttezzintt deg tlemmast.

Ccix akk d yiwen n Bučamar kecmen-d ɣer taddart, ur rrin ara ɣer tejmaεt, Wten-tt qbala ɣer lǧameε. Wṭen sersen igerwizen-nsen ttrajun ad iger rebbi ḥed. Qimen-as ɣer tewwurt n Lǧameε tt-gabaren deg lɣaci anwi ara ad ikecmen. Waḥḥḥ. 

At Waεli tεedda fell-asen yerna zerren sellen i yibeẓẓenṭiren yeḍran deg tmura. Qimen tajmaεt gezmentt deg ṛṛay, ma yella Ccix macci n-sen neɣ ur yettmeslay ara s wagla-nsen akken ad yessegzi imɣaren ttemɣarin d kra n wid ur neɣri ara yal wa ad yeẓẓal deg axxam-is. 

Faqen i tkerkas-ayi, win ikecmen ɣur-sen tufɣa ur tt-yesεi. Win i yefɣen ɣef abrid-nsen a t-semmin duzlig ilaq ad yemmet. Dtaqfet war amṭuṛ.
Bučamar ɣer lecqaq n tewwurt yal ma yezra itelli ɣas dtackart n nilu as iwehhi i ccix, win a s-iṭewweḥ s qul hewwa ellahu. 

Iεedda wukud yiwen ur d-yesseqsa fell-asen ma yella dren neɣ mmuten.

Ccix yeεya t-ttensar taɣect-is, lεula i d-yewwi qrib a tt-fak yečča-tt lwaḥi d Bučamar.

Win yeqqar-as: Nniɣ-ak a nruḥ, ulac aɣrum deg taddart-a

Bučamar yeqqar-as: Nniɣ-ak ṣber a nernu kra.

Ɛeddan wussan d wuḍan, ula d yiwen, teqqeḥqeḥ.
Yenna-yas Ccix: Ilaq a neffeɣ a nẓer dacu i yeḍran deg taddart-a.

Bučamar yeqqar-as: Nniɣ-ak ulac tufɣa, sneɣ-ten d nutni ara ad yasen. D nutni ara ɣ-id-yessutren, ara ɣ-iεerḍen. Ṣber kan a ttezreṭ.

Ccix zik teḥṭem taɣect-is asmi akken i yella deg yiwet n taddart anda iserreḥen ifassen-nsen, imir yerwa tiẓiḍanin, yerwa tamment d wudi, ayefki timellalin, yerwa iḍellaεen n yirden akk temzin, ticmuxin n zzit, tiswalin n tazart akk ttkermuṣt, yeqqim din almi i msekfan yiwen ur d-yeqqim ala ccix. Wa yeqqar akka i yebɣa rebbi wayeḍ yeqqar nniɣ-ak macci akken, yal wa yenwa d rray-is i dtidett msenɣen negren qrib glan suqerru n ccix.

Macci dussan kan dayyuren Ccix yettṣerṣir ṣbeḥ meddi yiwen ur t-id-seqrurεen, ulac, tkeffeḥ.

Nna Ṭaweṣ deg axxam t-senttag isufa ɣer lkanun: Ahat ur ttewwid ara a yamɣar, izmer lḥal ur sεin ara dacu ara ččen. Ha-t-an yugar-aɣ-d kra wučči.

Dda Meqran: Ayen i d-yugaren efk-it i lǧiran.

Nna Taweṣ: Ula d nutni dtiεeṣbanin i εellen.

Dda Meqran: Smir-itentt deg lmedwed i lmal.

Nna Ṭaweṣ: Amek akk-ayi ?

Dda Meqran yerfed iman-is yezdi lqed, yeddem tamejlubt-nni ibezzeε-itt deg addaynin, yeqqar-as: Akka a Ṭawes, ur yelli win ad yekken nnig leεnaya nat taddart, afus-iw gar-asen ad yenneqraṭ .
At taddart msefhamen yiwen ur yettεeddi ssin.

Lammi i d yiwen wass, yiwen waqcic n taddart naḍen truḥ-as taɣɣaṭ yettḥewwis-itt yewwit-id ubrid.

Bučamar yefreḥ: Haaaa! i teddu-d yiwen, dacu i k-d-nniɣ ?

Ccix yessejba: Dtidett, dacu i t-yuɣen yettmil akk.

Bučamar iɣemmez-as i Ccix, Ccix udem-is yeqqel dawraɣ, iɣsan-is fɣen-d, tekkaw taɣect-is, yekkat ad yessebleε tisusaf ulac, deg akken yessekfel-d akk tizmert-is d wayen yellan deg-s bdan ṣṭiwwiḥen: Qulu hewwa ellahu aḥed …atg

Aqcic-nni yerra ɣur-sen yeqqar-asen: Taɣɣaṭ-iw, taɣɣaṭ-iw a yineɣ Xali.

Bučamar: A k-tt-id-naf, a k-tt-id-naf ur ttaggad ara.

Aqcic-nni i tettru yeṭṭef aεebbuṭ-is yeεya deg aḥewwes yemrelli yeɣli, ikref-it llaẓ.

Wid-ak ttemyixẓaren gar-asen, qimen-asen-d kra iεeqqayen n ttmer ikemmel-iten.

Qimen bbunren din ttrajun melmi ara ad yekker.

Ccix yekkat deg ifasen-is yeqqar-as: Muṣiba.

Bučamar yeqqar-as: Sber kan, ṣber.

Yiwen yeqqar: Muṣiba, wayeḍ yettar-yas: Ṣber.
Kra kan yuki-d uqcic yettergigi yebɣa ad yeffeɣ ad iḥewwes ɣef taɣɣaṭ-is.

Bučamar yenna-yas: Awwah, macci akka i tt-nefra a yaqcic lεali.

Aqcic: Amek, dacu i nefra ?

Bučamar: I ma yella ur ttufiṭ ara amek as t-ini-ṭ i Xali-k bacu ur k-yettnuɣ ara ? 

Aqcic iserreḥ-as simeṭṭawen: Ur εlimeɣ ara, amek a s-iniɣ ?

Bučamar: A zriiiii-ṭ amek i d-newweṭ ɣer tidett.

Aqcic: Amek ? 

Bučamar: Xali-k yettẓalla ?

Aqcic: Ih.

Bučamar: Ihi ilaq a ttlemdeṭ kra n ttṣurtin ɣas ur ttufiṭ ara ɣer-asen-tt-id a k-isameḥ.

Aqcic yeqqel-it-id rruḥ, deg ṣbeḥ netta daḥewwes yeclex deg εeyyu.

Yeqqim, Ccix yeɣɣar-as-d, yeqqar-as: Ɛawed.

Aqcic ad yeεεiwed, anda yeɣleṭ a s-yini ccix-nni: Falaqa. Aqcic ad yessemdi ifassen-is s taḍsa. Deg tazwara-nni dtiḥlawanin, skud ilemmed yettεawad ttimɣurentt ddeqqat. Aqcic yebɣa ad yelmed zik yerwa aṣuṭ deg ifassen-is.
Qrib ad yeɣli yiṭṭij, yenna-yas Bučamar: Tura ruḥ awi-yaɣ-d a nečč kra a sen-kemmel ha-t-an aqli-k deg abrid lεali kkes anezgum. Taɣɣaṭ-ik ur t-ttruḥu sani.

Aqcic yeffeɣ ad yetter, dacu kan at taddart εelmen dacu i yeṭran. Fkan-as ad yečč akken iqum εussentt akken ur yettawi kra yid-s, nnan-as: Ruḥ a mmi uɣal axxam-nwen qbel ad yeɣli ṭlam fell-ak.

Yuɣal ɣer lǧameε ifassen-is dilmawen. Bučamar mi t-id-yezra akken yečča times. Ccix yefqeε nezzah, awah meqqar ur s-yečči ara ttmer-nni, yeqqar-as kan: Muṣiba, muṣiba.

Aqcic-nni yerwa yettazzal yeǧǧellib nnuba suḍar ayeffus tayeḍ suzelmaḍ.
Ikcem yeɣli fell-as Ccix, iεeqqayen-is ad fɣen deg-s.

Win yekkat yeqqar: Ɛawed. Win yettwejliliḥ.
Bučamar iqerra-d Qul hewwa ellah s leεyaṭ akken ur d-sellen ara.
Yesla-yas-d Dda Meqran yeffeɣ-d lwaḥi ttemɣart-is.
Bučamar: Salamu εlikum, yyaw a ttlemdem qul hewwa llahu.

Dda Meqran yenna-yasen: S qul-hewwa-ellahu-mtt iman-nwen kan din.

Tamɣart-is t-ṣewweb abrid-is tezra-ten ɣer umnar n tewwurt wa yeqqar i wayeḍ: Ceeet, susem…

Teṭṭal ɣer Ccix-nni amek i s teṭra yeṭεef yeqqel annect wamcic yezlez uksum-is deg-s. Teṭṭal ɣer wayeḍ acamar-is almi i ttimiṭ.

Teṭṭal ɣer uqcic-nni, uffen ifassen-is, bleblen macci d kra, tegra t-ṭṭef-as-d afus t-zuɣer-it-d.

Yenna-yas bučamar-nni: I nekni ? 

Tamɣart: Ruḥ-t a ttewwet-m tin n rebbi.

Dacu i dtin n rebbi a yemma tamɣart.

– Dtuttra, semdi-t ifassen-nwen neɣ εerri-t i yiɣallen-nwen.

Bučamar fɣentt-d wallen-is a mmin i t-id-yesfaqen.

Fɣen-d ɣer luṭa n ttaddart teddun ɣef iεebbuṭen-nsen. tt-εeyyiṭen s wayen i d-yegran deg tgerjumin-nsen.

Ccix yettεeyyiṭ: A lmumnin.

Bučamar yettεeyyiṭ: A yat ttaddart a ttrebḥem a tt-εetqem tarwiḥt.

Deg sin ttεeyyiṭen: A Yat taddart deg leεnaya-nwen.


@[email protected]

Aḥric 1

About the author

Rédaction

Leave a Comment