728 x 90

Ahmed Hamoum : Atɛeddi (agression)

Ahmed Hamoum : Atɛeddi (agression)

Tameddit n 23 yunyu 2018, mi d-uɣaleɣ si Aweqqas anda rziɣ ɣer tɣilust taseklant ideg d-imeslay umaru Amin ZAOUI ɣef sin yedlisen-is ineggura « L’ENFANT DE L’ŒUF & LA BOÎTE NOIRE DE L’ISLAM, « LE SACRE ET LA DISCORDE CONTEMPORAINE » ; ḥeḍreɣ i usarag-is akked uskasi . D bu uɣanib afessas ara yefhem umseflid. Idemmek wallaɣ-is. Amsahannay ad d-yawi seg-s amaynut. Yettini-d ayen ur d-iqqar win yettagwaden at yičumar seg wakken yettsami timsal ur zmiren yemdanen ad tent-id-bedren deg uskasi ɣef temsal n ddin…

Ṭṭfeɣ-d abrid n tuɣalin imi ur zmireɣ ad gganiɣ ard ɛeddin akk wid yemmeḥčučin ɣef umsarag si yal tama am ugwlaf n tzizwa akken ad asen-d-izemmel (signer) idlisen i uɣen fell-as wid iḥemmlen tirawin-is.
Akken i d-wwḍeɣ s amyager n yiberdan Ccerfa yeṭṭafaren tamazya n Yimceddalen, aɣir n Tubiret, ǧǧiɣ abrid aɣelnaw uṭun 26, u kecmeɣ abrid aɣelnaw 15 iwehhan ɣef usawen yeffalen akkin i udrar s Tizi n Tirurda. Akken wwḍeɣ tamnaḍt n Tiksiɣiden (Tiksiridène) uqbel taddart ger yexxamen imezwura, yezwar-iyi (doubler) yiwen n umsenhar aḥemmaq ɣas akken llant tlata tkerrsin sdat-is, u ɣas abrid yettel ur yezmir yiwen ad yernu nnig n 30 neɣ 40 km/ssaɛa u daɣen yezmer ad d-yejbu si sdat neɣ ad yeḍru ubaxix. Akka i la yi-xeddmen yimegga (agents) n sservis-a n udabu ‘‘iDeRSusen’’ yal mi ara d-awḍeɣ ɣer yimeḍqan-a ilaq ad iɛeddi ad iɛddi i yebɣun yeḍru.

D acu i yexdem umsenhar n tikelta yezɣezɣen bu Lada SAMARA !? ilukkez ‘‘rallentir’’ nelḥa akken idis-s-idis ; fehmeɣ d asmentes ‘‘la provocation’’ ; segmi i yi-d-yezɛef, suɣeɣ fell-as, dɣa yekcem-d sdat-i din-din ; yexdem ayen umi qqaren ‘‘queue de poisson’’ neɣ akken zzeɛbilent tid-nni yekkaten s taɣma ḥaca deg yizeglalen (boulevards) sakkin yeḥbes/teḥbes sdat-i s kra n lmitrat.

D lewhi n sebɛa d uzgen n tmeddit (19 h:30), nres-d i sin, yuɣal-d ɣur-i, yeɛna-yi-d srid, yebda la yi-d-yettxennif s yifassen-is ɣer wudem-iw d yedmaren nek ttwexxireɣ ɣer deffir netta yeṭṭafar-iyi-d, u ɛemmi-s akken ad d-yekcem gar-aneɣ ad yefru, ala, zriɣ kan ṛebɛa n yifassen sdat n wallen-iw ; sakkin ur ẓriɣ amek i yi-yeqleb ufiɣ-d iman-iw di tlemmast n ubrid ; faqeɣ i yibeṛdiyen-iw n tama tazelmaḍt d umayeg akked ufus ayeffus mi wwten ɣer lqaɛa mlalen d ugudṛun ‘‘goudron’’.

Kkreɣ-d din-din mi akken kan teḥma tyita, gren-d lǧiran ɛeddan 15 ger yimeqranen d yimeẓyanen, llan seg-sen wid d-itemmɣen fell-i bɣan ad iyi-wwten ; cwi, llan sin imeqranen wamma i yi-kemmlen ayen i d-mazal amzun s ttxil d uḥellel ara nettɛeddi, nutni sɛan tazwarayt (priorité) ɣef yemsebriden-niḍen . Di Tqerbust taddart-iw-nneɣ, urǧin yettwet ɣur-neɣ ubeṛṛani .

Saḥḥa yefka-yak zzher-ik, tsenndeḍ s adabu, tewwteḍ tizzya n baba-k ; ḥsu ay Awksiɣiden, mi meẓẓiyeɣ, tessen-iyi tizzya-w dakken lbunya tettawi-d abeḥri, rnu urǧin ḍlimeɣ yiwen, meɛna d keč i d amezwaru i yessawḍen idis-iw ɣer lqaɛa, tẓewreḍ, gedha s tifuḥlit-ik taḥelluft tafuḥant ! Aṭas n taddart-ik i ssneɣ- ladɣa iselmaden- lhan am lmesk, rrugzin ulac dacu ara sen-d-yekkes yiwen, zdin lefhama d lemqadra. Ulac win seg-sen mlaleɣ bla ma nqesser kra n ddqayeq ɣas iḥar neɣ yezreb ɣer kra n ccɣel i t-yettrajun. Ma d keč yeddan d at n tɣellist ur tt-nesɛi, a ḥeqq ddin n qessam ma tkesbeḍ tirrugza.

Teqqleḍ-as d aqjun i useglef d uhmaj. Ahat ad k-yessemlil zzher-ik kra n wass d wabɛeḍ yekkaten imawlan-is di leɛwacer, ad txellseḍ ayen ur teččiḍ. Neɣ imi tsenndeḍ ɣer tama yeqwan, tenwiḍ ur k-tetteqqes ur k-tettelles.
Tikelt-a, tekkreḍ s amennuɣ asinan (duel) d yiwen n ṭṭaɣuṭ yeṭɣan ur yettsetḥi, yefla yimi-s deg yidis ; yezga yekkat deg udabu bu leqder d lhiba di leɛmer-is 63 iseggsen d tlata wagguren akked seɛṭac n wussan. A-t-an tikelt-a txedmeɣ i yelhan ; d tirugza, d iseɣ i txedmeḍ. Ad ak-ssalin asellun (grade). Mebruk fell-ak ! tkecmeḍ tirkeft n tixubta d lḥerka di tallit tamirant. Tallit ideg yettnaɣ uqbayli ɣef tnaṣlit-is a keč i yettun tagla-s ! Win tebɣiḍ ad d-yas wass ad k-yagwi, ad ak-yini « tzegleḍ laṣel-ik » ; sakkin nadi w(in) i k-ilan !

Si tyita n uɣelluy akked temḥeqranit n tmuzzya, zeɛfeɣ regmeɣ ; walaɣ-t umdan-nni yemmeɣ ɣer tkerrust-is yeldi tawwurt, ḍefren-t kra n warrac-nsen, nwiɣ yella kra ara d-yeddem ad iyi-d-yewwet a netta yettɛebbqen di tẓuriwin n umennuɣ ‘‘arts martiaux’’; ziɣen d sin yifurguten n taddart-nneɣ, yiwen yuder-d wayeḍ yuli-d, rsen-d seg-sen yemsukal yeččur ubrid.

Ɛni ahat nnan-as ruḥ ṭixer syagi lafeɣ ad timɣur taluft uqbel ad timɣur ad tuɣal d aluf, akka i fehmeɣ. dɣa ikemmel abrid-is d asawen ahat ɣer taddart, u axxam anda yezdeɣ, yella dinna kan anda akken yekker uhetwil yeččur ubrid.

Mi akken wwḍeɣ s axxam, ahat 1/4 n ssaɛa kan, yebda kra yellan deg-i yettseṭṭir yettinẓif am umnaɣ i d-yuɣalen s leǧruḥ-is yezzuɣer-d iman-is seg ugwni n ṭṭrad ; succfeɣ, ɣliɣ s usu ula d imensi ur t-ččiɣ. Ukiɣ-d, ɣef 04h00, ɛerḍeɣ ad mmiẓdeɣ, ulac, la afus, la aḍar wala aqlab n yidis. Awer d-yegwri lmumen ala iman-is ɣer ccib n leɛmer ger rebɛa leḥyuḍ.

Dagi « ttruɣ » ! Ulac dacu n umussu ur xdimeɣ, meḥḥneɣ aṭaaas-aṭas am win iɛeffsen ɣef yixfawen n yijenwiyen d ula amek i d-kkreɣ ffɣeɣ ɣer ssḍeḥ yewwet-iyi-d ubeḥri ziɣen mazal ddreɣ. Waqila mi k-terra tmara ay amdan, tzemreḍ ad tt-tnamreḍ. Ad iruḥ waqila-nni, ad d-yegwri tzemreḍ. Ihi, zemreɣ, amennuɣ ad t-kemmleɣ, s talwit war tawaɣit ; akka i nettuweṣṣa « s wawal, s tira, s yemru, s usefru deg umussu. »

Ɛni yettawi deɛwessu win yettnaɣen mgal tawraɣdemt (l’injustice) rnu di tmurt-is. Dagi di tmurt-a ideg igelled Waɛrab axnannas s yiɣil, akken yiwen ad yethenni. Ilaq-as ad yessusem ɣas iwala lbaṭel, ad yessers i wallen-is ɣas walant ayen ur nettwaqbal. Ilaq-as ad yessusem i yir awal ɣas tesla tmeẓẓuɣt-is. Ilaq-as d yeknu u ad yanez sdat n yinesduba yeččan tamurt, felsen-tt, cemten-tt ger leǧnas n dunnit meṛṛa.

A wer awḍen ! ur ttawḍen skud llan wid i tt-iḥemmlen.

Ahmed Hamoum

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos