728 x 90 • Imeslayen n Nna Tayaqut

  Imeslayen n Nna Tayaqut0

  Ɣas akken deg leɛmer tezger i tmanyin, d acu tafekka-s mazal deg-s tazmert, ma dɣa d imeslayen-is d tazmert akk!Tekna acemma,dderk-is tetterra-t ɣef uḍar-is ayeffus, ma taɛkkazt tettaṭṭaf-itt s ufus aẓelmaḍ. Tettcuddu acekkuḥ-is s tmeḥremt taberkant,dakken tefla akkit tebrej yettban-d umzur-is yečča-t ccib tuɣ-d akk deg-s temlel , ɣef lebɛid ad tenwuḍ d timeḥremt-nni i

  READ MORE
 • Cciṭan

  Cciṭan0

  Iqubel ufellaḥ amejjay ibedden sdat umeṭreḥ n temɣart i tekcem tmettant, tethedden, d taṣebrit, d taɛeqlit, lmenda-is sin yirgazen-a iwumi tesmeḥsis mi ttmeslayen. Nettat ha-tt ɣef tizi n rrwaḥ, iwweḍ-d lajel-is ; ur tugad ur tenḥerwat, ɣer-s tnin u tesɛin d aseggas. Seg ṭṭaq d tewwurt yebrarḥen, iṭij n ṣṣmayem ittgeffiɛ iliz-ines aḥmayan ɣer tɣerɣert

  READ MORE
 • Akal akken yesseblaɛ i d-yessusuf !

  Akal akken yesseblaɛ i d-yessusuf !0

  « Ce n’est pas seulement l’homme qu’il faut libérer, c’est toute la terre… la maîtrise de la terre et des forces de la terre, c’est un rêve bourgeois chez les tenants des sociétés nouvelles. Il faut libérer la terre et l’homme pour que ce dernier puisse vivre sa vie de liberté sur la terre de liberté

  READ MORE
 • Tirza n Wat Laxert.

  Tirza n Wat Laxert.0

  Beddeɣ sdat n tmeqbert allen-iw wehhant akkin s adrar. Lliɣ ɣerqeɣ di ttexmam ɣef wayen i iyi-yecqan di tudert-iw n yal ass, sseftayeɣ awal gar-i d yiman-iw, tedduɣ am win ikecmen ɛemrayen, almi sliɣ i lheffa ɣer daxel n tmeqbert. Di tazwar ɣileɣ d aydi neɣ d aɣersiw nniḍen i ikecmen ɣer daxel. Zziɣ ad

  READ MORE
 • Muḥend U Yeḥya : Amṛabeḍ-nni iṛuḥen ad d-iḥuğğ

  Muḥend U Yeḥya : Amṛabeḍ-nni iṛuḥen ad d-iḥuğğ0

  Akk-a cwiya ciṭṭuḥ aγ-ttun akk… Tagi d yiwen wemṛabeḍ, d-agi di 3ème. Yussa-d di tmurt, a yetteddu γar wexxam Ṛebbi ad d-issired iγsan-is, naγ wissen acu n ṭrafik-a ar ad d-yexdem s-yina. Lḥasun yeqqim-as dinna γar warrac n tmurt-is. A yetett seksu, kuskus buf, taqarεett n diban γaf yiman-is u Ṛebbi kbir. Qqimen akken kra

  READ MORE
 • Tabṛat i Zelgum Tazwawt ɣef teqbaylit

  Tabṛat i Zelgum Tazwawt ɣef teqbaylit0

  Tura ad teẓreḍ acimi i riɣ ad m-id-aruɣ tabṛat i kemmi a Zelgum, d tabṛat ɣef teqbaylit. Acku d kemmi i d Taqbaylit, mačči d Muḥend Azwaw umi i yura Dda Lmulud tabrat ɣef tmussni ɣer taggara n yiseggasen n 1970. Izwawen ulac fell-asen lettkal ass-a. Fell-asen lecɣal d « imeqqranen » ! Amur wwint-d ttbaren, amur-nniḍen

  READ MORE