728 x 90 • Tirza n Wat Laxert.

  Tirza n Wat Laxert.0

  Beddeɣ sdat n tmeqbert allen-iw wehhant akkin s adrar. Lliɣ ɣerqeɣ di ttexmam ɣef wayen i iyi-yecqan di tudert-iw n yal ass, sseftayeɣ awal gar-i d yiman-iw, tedduɣ am win ikecmen ɛemrayen, almi sliɣ i lheffa ɣer daxel n tmeqbert. Di tazwar ɣileɣ d aydi neɣ d aɣersiw nniḍen i ikecmen ɣer daxel. Zziɣ ad

  READ MORE
 • Muḥend U Yeḥya : Amṛabeḍ-nni iṛuḥen ad d-iḥuğğ

  Muḥend U Yeḥya : Amṛabeḍ-nni iṛuḥen ad d-iḥuğğ0

  Akk-a cwiya ciṭṭuḥ aγ-ttun akk… Tagi d yiwen wemṛabeḍ, d-agi di 3ème. Yussa-d di tmurt, a yetteddu γar wexxam Ṛebbi ad d-issired iγsan-is, naγ wissen acu n ṭrafik-a ar ad d-yexdem s-yina. Lḥasun yeqqim-as dinna γar warrac n tmurt-is. A yetett seksu, kuskus buf, taqarεett n diban γaf yiman-is u Ṛebbi kbir. Qqimen akken kra

  READ MORE
 • Tabṛat i Zelgum Tazwawt ɣef teqbaylit

  Tabṛat i Zelgum Tazwawt ɣef teqbaylit0

  Tura ad teẓreḍ acimi i riɣ ad m-id-aruɣ tabṛat i kemmi a Zelgum, d tabṛat ɣef teqbaylit. Acku d kemmi i d Taqbaylit, mačči d Muḥend Azwaw umi i yura Dda Lmulud tabrat ɣef tmussni ɣer taggara n yiseggasen n 1970. Izwawen ulac fell-asen lettkal ass-a. Fell-asen lecɣal d « imeqqranen » ! Amur wwint-d ttbaren, amur-nniḍen

  READ MORE
 • Conte érotique Kabyle : Nsenni, tamɛayt ɣef tayri

  Conte érotique Kabyle : Nsenni, tamɛayt ɣef tayri0

  Tamɛayt-a n Nsenni yewwi-tt-id yiwen n umussnaw amnadi almani, Leo Frobénius (1873-1938), s tutlayt talmanit deg yiseggasen n 1921-1925. Tamɛayt-a, am temɛayin akked tmucuha-nniḍen, igemmer-tt-id L. Frobénius deg tudrin n Leqbayel n Ǧeṛǧeṛ. Deg useggas n 1999, Mokran Fetta yerra-d ayen i d-yessufeɣ L. Frobénius s talmanit gar 1921-1925 ɣer tefransist. Maca ulac iḍrisen-nni imezwura

  READ MORE
 • Anton Tchekhov : A ziɣ d tidet, yeshel mliḥ ad trekḍeḍ igellilen

  Anton Tchekhov : A ziɣ d tidet, yeshel mliḥ ad trekḍeḍ igellilen0

  … Yiwen n wass ssawleɣ-d i tqeddact i d-yelhan d warraw-iw (Yulia Vasilevna) iwakken ad tt-xelseɣ. Nniɣ-as : Qqim a (Yulia Vasilevna) … yya-n ad nemḥasab … Kemm s umata tetteḥwijeḍ idrimen, maca tettsetḥiḍ, ur ten-id-tessutureḍ ara s yiman-im … Ih… Nemsefham ad am-ttakeɣ 30 n yirublen deg wayyur. Tenna-d : 40. … Nniɣ-d ala,

  READ MORE
 • Tudrin mazal-itent, deg-neɣ kan i mmutent.

  Tudrin mazal-itent, deg-neɣ kan i mmutent.0

  Am yal ass, di tafrara i iteffeɣ ɣer lexla; iferres, izeddem ,ileqqem, iẓebbeṛ… lḥaṣul yal ass d acu n ccɣel iwumi ara yekker. « Bu tjewwaqt » yesɛa tafekka n tasaft, mačči kan di teɣzi neɣ di tehri neɣ di tezmert, ula deg uglim; ifassen-is seg ujrad n leḥcic d tukksa n ifurkan yeqquren si tzemrin, uɣalen

  READ MORE