728 x 90

Cciṭan

Cciṭan

Iqubel ufellaḥ amejjay ibedden sdat umeṭreḥ n temɣart i tekcem tmettant, tethedden, d taṣebrit, d taɛeqlit, lmenda-is sin yirgazen-a iwumi tesmeḥsis mi ttmeslayen. Nettat ha-tt ɣef tizi n rrwaḥ, iwweḍ-d lajel-is ; ur tugad ur tenḥerwat, ɣer-s tnin u tesɛin d aseggas.

Seg ṭṭaq d tewwurt yebrarḥen, iṭij n ṣṣmayem ittgeffiɛ iliz-ines aḥmayan ɣer tɣerɣert n wakal azerdxan, iččuren d imdunen i ɛefsen yiḍarren n wacḥal d tasuta. Achili igellu-d s tariḥt n yiɣewdan ; tariḥt n yifer d yizellafen isreɣ yiṭij n uzal. Abẓiẓ d werǧeǧǧi uɣen lexlawi s tijjiqin-nsen icban alelluc i ttɛebbiẓen i s tturaren yigerdan ; mi iḥbes yiwen, ad ikemmel wayeḍ.

Amejjay, isali taɣect-is, inna :

 • A Umesɛud ! ur ilaq ara ad teǧǧeḍ yemma-k iman-is deg tegnit icban ta ; ad temmet deg yimir ɣer wayeḍ.

Iḥzen ufellaḥ, isenduder anyir-is, inna :

 • Issefk ad d-jeɛmeɣ irden-iw ; acḥal aya i ǧǧiɣ lɣella-w berra ! ma ulac ad tḍaɛ. Lḥal ilha, neɣ d acu twalaḍ a yemma ?

Megduda tamecḥaḥt, i d-icfan i lqella d ẓẓmik, teqbel ; tesɣel-as i mmi-s s uhuzzu n ccfer d timmi. Ikker ad iruḥ, tɛemmed-as ad tt-iǧǧ ad temmet bla amwanes.

Izɛef umejjay, iddez lqaɛa s uḍar-is :

 • Keččini d abḥim, tesliḍ ! Ur dak-ttsemmiḥeɣ ara ad tt-txedmeḍ, tfehmeḍ neɣ ala ? D ulaqrar ! irna ma terra tmara, ruḥ nadi-d tamlawit ara k-iɛassem mamma-k. Nsuli lehdur ! ma tgummaḍ, ad k-ǧǧeɣ ad tmureḍseḍ am uydi asmi ara taḍneḍ ; ad k-id-terr tmara ɣer-i, tesliḍ ?

Afellaḥ d ameḍɛafu, ifget, ala iɣessan i yas-d-yeggran, ambiwel-ines s taẓeyt, itqelleq aṭas, izga-yas-d wugur d imḥegger ; tuggdin n umejjay d lɣella-s i t-ihban i t-iggunin. Ikukra, iseḥseb, istewtew :

 • S wacḥal ara yi-d-ittqami wazal n tɛessast ?

 • Anda ẓriɣ nek ? tuɣal ɣer wacḥal n lweqt ara tt-tɛass. Msefham yid-s a ssiɛqa ! ḥlaǧeɣ-tt ad d-tili dagi deg ssaɛa, tesliḍ ?

Ihegga iman-is ad iffeɣ :

 • Aql-ih ad ruḥeɣ, ad ruḥeɣ ! ur reffu ara a Sidi Ṭṭbib !

Amejjay iṭṭef abrid-is, iǧǧa din mmi-s n Mesɛud, iteddu isawal :

 • Tɛelmeḍ, haaa ! ulac ɣer-i tiqecmeɛt mi ara zeɛfeɣ !

Segmi i d-iqqim iman-is, izzi ɣer yemma-s, inna-yas :

 • Imi akka i ibɣa, ad ruḥeɣ ad nadiɣ ɣef Melxir. Ṣber s imir ad d-uɣaleɣ.

Iffeɣ ula d netta, iǧǧa yemma-s tesred ɣef wusu.

Melxir, d yiwet tmeṭṭut icennun di lfuruḥ, tettcewwiq, tettɛawaz deg yixxamen n nnɛi, tsirid timettanin, tettxiḍi fell-asent lekfen. Tesbeḍ, tejjex am tteffaḥt taqdimt. D tamaɛurt, d tudɣilt, d tamecḥaḥt armi d dihin, – tẓemmi izi deg zzit – aɛrur-is iqwej am yiqwi seg ṭaqqa n leɛtab d uxeddim izgan fell-as ; ɣef waya, i yas-sawalen Tabuɛrurut. Qqaren-d : « lferḥ-ines ameqran, mi ara twali amdan iselqaf ». Ur thedder ara maḍi ala ɣef leṣnaf n nnɛi akked yimdanen iwumi teḥḍer mi suffɣen ṛṛuḥ ; tettales-iten-id akk, ur tettaǧǧa acemma seg wayen twala neɣ tesla, tceffu fell-asen, ur as-iɛerreq yiwen ; teḥfeḍ-iten akken iḥfeḍ umẓallu lḥemdu.

Mi ikcem Umesɛud s axxam n Tbuɛrurut, yufa-tt tettheggi aman i useɣmu n yiẓeḍwan ; d nettat i iɣemmen i sut taddart timendilin n lluk d tid n uzegza.

Inna-yas :

 • Mselxir fell-am ! Amek i tettiliḍ a Nna Melxir ?

 • Akken ibɣa Rebbi, ad t-neḥmed ad t-necker, i kunwi ?

 • Uuuh a Nna Melxir ! Nniɣ-am, nek labas, ma d yemma eheee !

 • Yemma-k ?

 • Ih, yemma !

 • D acu i yuɣen yemma-k ?

 • Ha-tt-an la awal la sin, ala rruḥ ittali iṭṭar. D nettat i yi-d-iceggɛen.

Tameṭṭut tsuffeɣ-d ifassen-is seg waman iseg ttudument tmiqwa iluɣen s uzegza, tteḥnuccuḍent ɣer yixfawen n yiḍudan, sakkin smaqayent ɣer tkirwant.

Din din terra-yas-d s uɣiḍi d leḥnana :

 • Tenṭer akk annect-a !

 • Inna-yi-d umejjay belli ur d-ittuɣal ara ɣer-s.

 • Ihi iɛedda lqecc-is, ad nemmet akk d nnuba ; amezwaru ɣer din, aneggaru ɣer din !

Isguyez Umesɛud acemma, iɛreq-as wamek ara d-issu i wawal. Imi ur yufi ara, dɣa iɛzem inna-yas :

 • Acḥal ilaqen akken ad tt-tɛasseḍ alamma d taggara ? teḥṣiḍ ur lliɣ ara d bab n ssɛaya, zemreɣ kan ad xellseɣ taqeddact. Aṭas i tettumerret tmeɣbunt n yemma ; txeddem azal xeddment ɛecra tlawin xas tnin u tesɛin deg leɛmer-is, d leɛtab i tt-isawḍen ɣer waya. Ur as-d-nsawaḍ deg wacemma !

Tabuɛrurut, teẓra-t s anda iteddu, dɣa tefra-yas-tt-id :

« Llant kan snat ssumat : ‘‘xemsemya duru i wass d rebɛa alaf i yiḍ i yimerkantiyen. Teltemya duru i wass d tlata alaf i yiḍ i wiyiḍ. Keč ad iyi-d-tefkeḍ teltemya duru akked tlata alaf’’. »

Umesɛud xas d afellaḥ, maca d bu tḥiltin d tḥerciwin ; issen mliḥ yemma-s, iẓra amek tella d taṣebrit ; tezmer ad ternu ddurt kamel, ɣas akken inna-d ṭṭbib belli ur tettɛeṭṭil ara.

Inna-yas :

 • Ala ! Bɣiɣ ad iyi-d-txedmeḍ ssuma seg tura ar taggara. Ad neɛraḍ sseɛd-nneɣ i sin ; am kem am nek. Inna-yi-d ṭṭbib ar deqqal ad tɛeddi. Ma akka ara teḍru, ilha-yam i kem, diri-yi-t i nek, xas idda-yi cwiṭ ulac seg-s. Ma yella teqqim ar azekka neɣ tɛeṭṭel, ilha-yi i nek, iruḥ-am i kem. Akka ! fell-am fell-i.

Tedhec tɛessast seg wayen i yas-d-isumer ufellaḥ, tbedd tettmuqul-it ; werǧin i temsewwaq d wabɛeḍ s ujemmal ɣef tɛessast n lmegget. Tebɣa ad tjerreb takti-agi n zzher, maca tkukra. Dɣa tcukk-it ittnadi ad tt-ikellex. Maca, xas netta iḥrec iẓwer ; nettat, ur tettaɣ ara lḥut deg lebḥer.

 • Ur ak-qqareɣ walu skud ur ẓrint wallen-iw yemma-k. (i yas-terra)

 • Ruḥ-d ad tt-tezreḍ !

Tesfeḍ ifassen-is, teḍfer-it din din. Deg ubrid mi leḥḥun, yiwen ur ihdir i wayeḍ. Tabuɛrurut, tzerreb tisurifin tin ɣer tin ; ma d Umesɛud, iggar isurifen imeqranen amzun s yal asurif ad izger asif. Tisita ṭṭsent deg yilmaten, iḍɛen-itent uzɣal, refdent iqerray-nsent s taẓeyt, srugmutent i yimdanen-a iɛeddan, ḍemɛent seg-sen aḥenǧuf n rrbiɛ aleqqaq.

Akken uẓan s axxam, istewtew Umesɛud, inna :

 • Lemmer ad tili temmut !

Ɣer-s ayen i yas-illan d takti, iqqar-it yimi. Maca, Megduda mazal ur temmut ara. Teẓẓel tinegnit ɣef usgen n lḥif, iɣallen-is sufella n zzawra tamurit ? aglim inṭeḍ ɣef yiɣes, ifassen kkawen ḍeɛfen, iḍudan iwwet zellum, kersen kemcen kemsen, cban tiqejjirin n tfireɛqest, rnu leɛtab seg yiqeddicen s teɣzi n tudert i yas-izwin tazmert. Tuẓa Tbuɛrurut s ameṭreḥ, tḥekker mliḥ deg temɣart, tesferfed s afelluc-is, tɛebbeẓ-as ɣef uẓar, tesmeḥses-as mi iselqaf d idammen, tnul-itt deg yidmaren, tesla-yas tesnuffus, testeqsa-tt, tmuqel-itt mliḥ, sakkin teffeɣ ɣer sdat tewwurt, iḍfer-itt Umesɛud. Tefra-tt d rray-is dakken tamɣart ur tsawaḍ ara ɣer yiḍ. Isuter-as Umesɛud :

 • Amek ihi ?

Terra-yas tɛessast :

 • Ahat ad ternu sin wussan neɣ tlata. Ad iyi-d-tefkeḍ xemseṭṭac n alef, kulci idda.

Irfed leɛyaḍ :

 • Xemseṭṭac n alef ! xemseṭṭac n alef ! deg leɛqel-im i telliḍ ? maca nniɣ-am ɣer-s kan xemsa neɣ setta sswayeɛ ma aṭas !

Meslayen ddeqs, zeɛfen i sin. Mi akken ur msefhamen ara, tebɣa Tbuɛrurut ad tebṭel. Tin ɣer-s lweqt ittɛeddi, am wakken daɣen Umesɛud yugad ad as-qqimen yirden, ɣer taggara yuɣal iqbel :

 • Ihi akka, xemseṭṭac n alef, kulci idda alamma d tarda.

 • Nemsefham, xemseṭṭac n alef.

Iṭṭef Umesɛud abrid-is, iruḥ issuruf s iger-ines iṭṭsen ɣer lqaɛa seg ṣṣaba, deg yimir iṭij isruɣuy.

Tekcem tɛessast s axxam, tegla s wayen ara texdem deg lawan n lɛessa. Imi ula ɣer tama n lmeggtin neɣ wid ittmettaten, ur tessin aḥbas ; trennu lecɣal ama i yiman-is, ama i wid-nni i tt-isexdamen am fessu n taduṭ, aqerdec-is akked tullma-s akken ad ternu lijara ɣer tmezwarut.

Cwiṭ kan tmekta-d, tenna-yas i temɣart :

 • Iwwi-yam-d amrabeḍ ?

« ala ! » (i yas-terra s uqerruy-is)

Dɣa tekker tɛessast illan d taxunit, tewwet tbedd, tenna-yas :

 • Tura ad d-awiɣ ccix n lǧameɛ.

Temmeɣ s axxam n ccix. Walan-tt warrac deg ubrid mi tserreḥ d tazla d aqlaqel ; nwan illa kra n uqriḥ iḍran.

Din din iruḥ-d ccix izwar-d umɛawen-is ; d yiwen yilemẓi axuni ur nesɛi imawlan, yusa-d seg taddart-niḍen. D ccix i t-ijemɛen, irra-t d aqeddac-is ; ittazen-it ɣer lqeḍyan, izeddem-as-d, ittagem-as-d, d netta i ittadanen, tikwal ma ulac ccix ittẓalla s wat taddart, ittxellis-it s teḥdert n uɣrum. Irgazen imeggren deg lebɛed, bedden ttmuqulen-ten armi ɛeddan. Tilawin ijemmɛen tadliwin d irinen, beddent, refdent afus ayeffus, s uḍad ttcehhident. Tiyuzaḍ ineqqben imenda deg rrif n ubrid, xerrant, ldint afriwen rrant d tarewla sqaqayent, syin mfaraqent ur banent. Ajḥiḥ ikessen deg telmat, mi ten-iwala s llbus imellalen ttazzalen yugad, itezzi i tagest iɣer iqqen, ittneggiz ittṣukku. Ccix-nni amecṭuḥ, xfif, iserreḥ d tazla. Ccix ameqran, deffir-s isleblub tisurtin. Tabuɛrurut d taneggarut, teḍfer-iten tleḥḥu s uzagur iknan amzun d annuz deg lemqam n lawliyya ṣṣaliḥin d yiɛessasen. Umesɛud, iwala-ten, isers amger iqusem-asen, isseqsa Tabuɛrurut :

 • Sanda akka iteddu ccix-nneɣ ?

 • Wwiɣ-t-id ad as-icehhed i yemma-k, ɛni tettwaqbal cchada n tlawin !? irna, ad iɣer fell-as, ad as-idɛu akken ad isifses fell-as tamettant.

Idhec ufellaḥ, imir yuɣal ɣer ccɣel-is.

Deg uxxam, isendi ccix urawen-is idɛa s lxir i temɣart, isarem-as lǧennet d rreḥma, ismar-as tisewwilin n lbaraka… sakkin iɣra-yas taldayt, issuden ifassen-is, – amin a Rebbi ! – yuɣal ansa i d-ikka, iǧǧa snat tlawin-a deg uxxam ideg irekkem uzɣal.

Teskad Tbuɛrurut Megduda isukufen, tseḥseb ; tugad ammer ad tdum tegnit-a ideg tella.

Ikfa wass, teɣli-d tesmuḍi n tmeddit, ibda ubeḥri ittsuḍu ittzuffu, isafag tugna iṭṭfen deg lḥiḍ s sin imessaken, ikkat ad tt-id iqleɛ. Isabaren n usfaylu illan zik d icebḥanen, tura werraɣit, ɣman s tneqqibin i ḍfin yizan, ula d nutni kkaten ɣer berra d daxel, isafag-iten waḍu, bɣan ad frefren ad ffɣen am rruḥ n temɣart.

Nettat, temreṣ deg usgen-is, allen ldint amzun tettraju tamettant iqerben maca tgumma ad d-teɛjel. Nnefs-ines, ittḍaq, iḥebbes-as deg tgerjumt, iteffeɣ-d s leḥris. Mazal kan ad iṭṭiqef, ad tenqes yiwet tmeṭṭut ur tettɣaḍ ula d yiwen deg dunnit.

Azekka-nni mi d-iɣli yiḍ, ikcem-d Umesɛud s axxam. Yuẓa s ameṭreḥ n yemma-s, iwala mazal-itt tedder, inna :

 • Labas i tella ? (am wakken iqqar yal tikelt ara tt-id-yaf deg yir tagnit)

Sakkin iweṣṣa Tabuɛrurut ad truḥ s axxam-is :

 • Ihi ar azekka ɣef lxemsa, ɣurem ad kem-iɣder yiḍes !

 • Ar azekka deg lehna ɣef lxemsa.

Dɣa, swaswa, azekka-nni tewweḍ-d deg tafrara, deg yimir illa iggar tijeɣlin n seksu n ṣṣabeḥ.

Testeqsa-t tɛessast :

 • Amek tella taṣebḥit-a ?

 • Ass-a axir ! (i yas-irra Umesɛud) Sakkin iṭṭef abrid-is iffeɣ.

Tabuɛrurut i tceyyeb temɣart, turef, tetqelleq, yuli-tt ukefrir d uḥeccir. Tuẓa ɣer-s, twala-tt ur tbeddel ara, akken i tt-teǧǧa i tt-id-tufa ; terked, allen ldint, ifassen kecbubren ɣef tduli amzun tuggad ad as-terwel.

S wakka, taɛessast teḥṣa-tt d tin ara irnun sin wussan, rebɛa wussan, aṭas n wussan. Iwwet yiɣisi deg wul n tmecḥaḥt, tḥuza-tt tselbi, yuli-tt zzɛaf ɣef Umesɛud bu txidas i tt-ikellxen akked yemma-s ur nettmettat.

Tebda axeddim, tuɣal tesguyez acemma, teskad udem n temɣart ikeɛmumcen ikerzen d tiregwa.

Mi d azal ameqran, yuɣal-d Umesɛud akken ad imekli ; ifreḥ, icreh, ixdem lecɣal-is. Mi ičča, yuɣal ad ikemmel ayen i yas-d-iggran ad t-id-ijmeɛ deg tegnatin ilhan. Ulac aseɛdi am netta ! Mi t-twala akken, teḍra-yas am win i yas-ismenṭafen lǧerḥ, am win i tt-icqarrwen neɣ i tt-iccuchen ɣef ukellex ; akud i yas-iruḥen d yidrimen i yas-ittwakren. Teɛya seg tballaɣin-nsen. Sxesren-as niyya. Tebɣa ad temmeɣ s tselbi ɣef temgerḍt n temɣart tafuḥant ad tt-teḥnu ad tt-tjeyyef, ad tgemmeḍ nnefs i yas-iddan deg nnzaɛ.

Tuɣal txemmem ɣef wayen izmer ad d-iglu. Tɛedda-yas-d tekti-niḍen, tuẓa ɣer umeṭreḥ, tenna-yas :

 • Illa wasmi i twalaḍ Cciṭan ?

Testewtew temɣart :

 • Ala !

Dɣa tebda tettqessir yid-s, tettales-as-d tiḥkayin d tenfusin akken ad tt-tsigged, ad tesserheb rruḥ-is ahcican :

 • Kra ddqayeq kan uqbel asuffeɣ n nnefs aneggaru, ad d-ibedd Cciṭan i win ittmettaten ; isɛa taferraḍt, taccuyt ɣef uqerruy-is, ad ittsuḍu ad ittiɣwis. Mi t-iwala, dayen tekfa fell-as dunnit, imiren kan ad immet. Tebder-as-d akk tid iwumi d-iffeɣ Cciṭan deg useggas-a : Tagehrirt n Yimalasen, Yemma Dejja, Nna Myasa Taḍiḥant, Tabujemɛat, Taxerrubt n At Ɛli, Tukfa mm yikururen…

Tugad temɣart, tenkakez, tewwet s yifassen, tebɣa ad tezzi aqerruy-is akkin akken ur tettwali ur tsell.

Din din tɣab Tbuɛrurut, teddem-d seg texzant liẓar amellal, tettel deg-s iman-is, teggdem tasilt ɣef uqerruy-is akken s tlata yinyen n wuzzal sfaxxewn ɣef usawen am wacciwen, teṭṭef timeṣleḥt s ufus ayeffus, deg uzelmaḍ ssḍel n wuzzal i tḍegger d asawen akken ad d-yeg lḥess mi ara d-iɣli.

Imlal ssḍel d lqaɛa, urwen-d ṣṣut isxerrayen isaggaden. Tulbab Tbuɛrurut tamejnunt ɣef ukersi, terfed asaber i d-ittawḍen alamma d ddur n umeṭreḥ, imir tban-d ɣer ṭṭaq, tettḥerrik tesɣal, tettiẓẓif daxel n tasilt n wuzzal i yas-iɣummen udem, tettemmeɣ fell-as ad tt-tewwet s tferraḍt am ccwaṭen-nni n umezgun n yimecṭaḥ. Megduda qrib ad tessukef.

Tameɣbunt mm tmuɣli tameslubt, tewwet akk s tezmert i tesɛa akken ad d-terfed iman-is ad terwel ; teɛreḍ ad d-teffeɣ seg wusu, tezwar ɣer lqaɛa s tuyat d uqerruy, teɣli, tseggra-d anehtit d unazeɛ i d-iglan s rruḥ-is.

Tabuɛrurut, terra s lɣerḍ-is yal taɣawsa s amkan-is ; tesbedd taferraḍt ɣer yidis n texzant, liẓar ɣer daxel-is, tasilt ɣer ukanun, ssḍel s afella n tencirt, akersi tsenned-it ɣer uɣrab.

Teqmec allen n tmerḥumt, tcudd-as aɣesmar. S lxucuɛ, teqqim ɣef tgecrar ad testerḥem fell-as ; tebda tettales s leḥrara tinfaliyin akked tsurtin n tẓilla i tennum teqqar-itent ɣef lmeyytin.

Mi d-yuɣal Umesɛud tameddit n wass, yufa-tt-id tettẓalla, imiren kan yufa leḥsab dakken tewwi-yas Tbuɛrurut setta alaf, maca, nettat tɛuss kan tlata wussan d yiwen yiḍ, iwulm-as kan ihi tesɛa alaf seg xemseṭṭac n alef i das-tettalas.

Tasuqelt n Ahmed HAMOUM

n tullist ‘‘Le Diable’’ n Guy De Maupassant

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos