728 x 90

Conte érotique Kabyle : Nsenni, tamɛayt ɣef tayri

Conte érotique Kabyle :  Nsenni, tamɛayt ɣef tayri

Tamɛayt-a n Nsenni yewwi-tt-id yiwen n umussnaw amnadi almani, Leo Frobénius (1873-1938), s tutlayt talmanit deg yiseggasen n 1921-1925. Tamɛayt-a, am temɛayin akked tmucuha-nniḍen, igemmer-tt-id L. Frobénius deg tudrin n Leqbayel n Ǧeṛǧeṛ.

Deg useggas n 1999, Mokran Fetta yerra-d ayen i d-yessufeɣ L. Frobénius s talmanit gar 1921-1925 ɣer tefransist.

Maca ulac iḍrisen-nni imezwura n teqbaylit i d-suqqlen imeskaren L. Frobénius de M. Fetta ɣer talmanit akked tefransist.

Tamɛayt-a, am temɛayin d tedyanin akked tmucuha-nniḍen, ḍḥant-d d tiɣṛibin, d timenfiyin di tmura n Turuft (Luṛup). Yessefk fell-aɣ i nekni s At wass-a ad tent-id-nerr ɣer laṣel-nsent, ɣer tmurt d wakal anda lulent, ɣer teqbaylit is i tent-qqaṛen imawlan-nneɣ.

Ɛeṛḍeɣ ihi ad d-rreɣ tamɛayt-a ɣer teqbaylit, ɣer « teqbaylit n tmucuha d temɛayin », mačči ɣer teqbaylit n wass-a, tin n tsekla. Sarameɣ ihi ad tt-cabi ulamma cwiṭ|timɛayin n zik, am tid umi nsell ɣer yimɣaren d temɣarin.

Mayyu 2016
@ War Isem

Nsenni, bu tlawin

Yella yiwen n urgaz yesɛa 3 n warraw-is meqqṛit. Yiwen d aneǧǧaṛ, wis sin d abennay, ma d wis 3 d Nsenni. Yiwen n wass deg wussan yemmut baba-tsen, mi zrin kra n wussan, terna yemma-tsen. Dɣa qqimen-d weḥd-nsen deg uxxam n yimawlan-nsen, d iɛezriyen i tlata.

Nsenni-nni d uḥṛic, yeɣleb akk atmaten-is. Yiwen n wass deg wussan yenna-yasen : « Ay atmaten-iw imeɛzuzen, imawlan-nneɣ wḍen leɛfu n Ṛebbi, wi ara d-yelhin yid-neɣ d wi ara aɣ-id-inawlen, ulac. Akka imir-a ulara nxedmet da. Ihi ad d-nheggit aɛwin, ad nṛuḥet s anda-nniḍen, s anda ara naf sseɛd-nneɣ. » Atmatin-is uɣen awal-is, qeblen. Heyyan iɛwinen, uɣen abrid.

Ddan, ddan armi d yiwet n tmurt i yeḥkem yiwen n ugellid. Mi wḍen, ṛuḥen ẓran agellid. Yuẓa ɣur-s Nsenni, yenna : « Nekni d 3 n wamaten, imawlan-nneɣ mmuten melmi aya kan. Yenɣa-yaɣ laẓ. Ihi ma teṭṭalleḍ i wudem n Ṛebbi efk-aɣ-id axeddim is ara nqaḍeɛ tiram-nneɣ. »

– D acu i d lxedma-nwen ? i (d)asen-yenna ugellid.
–Gma ideg tettwaliḍ d abennay, wihin d aneǧǧaṛ, ma yella d nekki d Nsenni.
–D tidet, uḥwaǧeɣ abennay d uneǧǧaṛ, ma d Nsenni, ur ẓriɣ ara acu ara geɣ yes-s. Ṛǧu cwiṭ ad xemmeɣ. Qimet da, ad ṛuḥeɣ ad cawṛeɣ. Mi d-uɣaleɣ, ad awen-id-iniɣ ma yella uḥwaǧeɣ -ken.

Ziɣenni agellid ur yessin ara d acu i d Nsenni, d acu i d ṣṣenɛa-s. Yekcem ɣer ssṛaya, iṛuḥ ad yesteqsi. Agellid meqqṛen deg leɛmeṛ, yuɣ lḥal yezweǧ, melmi aya kan, yuɣ yiwet n tlemẓit d tucbiḥt n ṣṣifa. Yenna-yas i tmeṭṭut-is : « Nniɣ-am-id … Usan-d 3 n yirgazen ttqelliben lxedma, yiwen d abennay, wayeḍ d aneǧǧaṛ, wis 3 d Nsenni. Ur ḥṣiɣ ara acu i d ṣṣenɛa n Nsenni, wissen acu i ixeddem ? » Tameṭṭut n ugellid i yeẓran d acu i d ṣṣenɛa n Nsenni, tenna-yas :

–Yerza-d Nsenni ɣur-neɣ ? D ayen igerrzen ihi ! Dɣa ma ɣur-s dduzan n lxedma iwulmen, ad t-nessexdem dumatu ! Ur ttxemmimen ara aṭas. Efk-asen lxedma tura tura. Lhu d ubennay akked d uneǧǧaṛ, nekki ad beddeɣ ɣer Nsenni akken ad iḥelli tiram-is. Ɣiwel ihi, in-asen belli nuḥwaǧ ixeddamen ɣur-neɣ.
–Ini-yi-d tura, acu i ixeddem Nsenni? i (d)as-yenna ugelliḍ i tmeṭṭut-is.
– Nsenni lɛali yettawi-d ddheb s yiḍes. Ihi ɣas heyyi-yas-id usu iletwen deg walbeɛḍ n tzeɣwin. Ayen-nniḍen d ccɣel-iw nekki. » i tenna tmeṭṭut n ugellid i urgaz-is.

Dɣa yeffeɣ ugellid s lemɣawla, yenna-yasen i yinabgawen-is belli meqbulit, d ixeddamen ɣur-s. Yumeṛ abennay akked d uneǧǧaṛ, yemla-yasen acu ara gen, sakkin yenna-yas i wis 3 : « Hatan heyyaɣ-ak-id tazeqqa d wusu acek-it anda ara txedmeḍ ccɣel-ik. » Ihi usan-d wwin Nsenni ɣer yiwet n tzeqqa anda yufa usu yessa, d imletwi, hraw dayen kan. Dɣa mi teɛlem tmeṭṭut n ugellid belli yekcem-d Nsenni, tumeṛ iqeddacen-is ad as-d-heyyin učči lɛali terna tuzen taqeddact ara as-tt-yawin ɣer tzeqqa anda yella.

Tṛuḥ tqeddact-nni, tewwi tagella-nni deg ssniwa, tekcem ɣer tzeqqa anda yella Nsenni, tesres ssniwa zdat-s, tenna-yas : « Tagella-ya tusa-d d tarzeft sɣur tbaḥant, tameṭṭut n ugelliḍ-nneɣ. Aẓ ɣur-s, ɛṛeḍ-itt ! » Dɣa ihuzz tuyat-is, rnu ur imuqel ara akk ɣur-s. Mi twala Nsenni ur d-yuẓi ara ɣer ssniwa-nni, dɣa tekna teddem-itt, tṛuḥ ɣer lalla-s, tenna-yas : « Ur yebɣi ara ad yečč ! Rnu ur d-imuqel ara akk ɣur-i ! » Tekker tmeṭṭut n ugellid, teddem ssniwa-nni, tewwi-tt gar yifassen-is, tenna-yas : « Ad ṛuḥeɣ nekki s timmad-iw, ad as-awiɣ tagella-ya ! » ; tekcem ɣer tzeqqa anda yella yinebgi.

Mi tt-iwala, yecmumeḥ-as yerna isellem fell-as.
–« Acimi ɛni i tugiḍ ad tɛeṛdeḍ tagella-ya ? Ma d tidet dɣa d Nsenni n ṣṣeḥ i telliḍ, yessefk ad teččeḍ, ma ulac ccɣel ara txedmeḍ ad d-yelfu d lfaṛeɣ, i (d)as-tenna.
–Ala ayen i yi-yehwan i tetteɣ, i ɛeṛṛḍeɣ, ala ayen yelhan. Rnu ur uɣeɣ ara tannumi txeddem fell-i tqeddact. Mačči d tagella lɛali i yi-ixuṣṣen akken ad geɣ ccɣel-iw.
–Yak d Nsenni kečči ? i tenna tmeṭṭut n ugellid, zun akken tcukk cwiṭ deg-s.
–D Nsenni d wezgen, amek ihi !? i (d)as-yerra.
–D acu i tzemreḍ ad t-tgeḍ ? i (d)as-tenna. Yak meqqaṛ tuklaleḍ ad ak-d-muddeɣ ddeḥ-iw ɣlayen, win ɛzizen fell-i ?
–Ɛṛeḍ, ad twaliḍ ! ad tidireḍ deg targit 8 n wussan ur d-tettakiḍ, acku ur teḥṣiḍ ara waqila s zzhu i tezmer ad am-d-tawi tyaqut i yellan deg-m ? i (d)as-yenna.
–Dɣa imi akka, ɣas sken-iyi-d ayen umi tzemreḍ, a Nsenni ɛzizen !
–Ẓẓel ɣef wusu terreḍ nnefs ɣer daxel-im », i (d)as-yenna.

Tga acu i (d)as-d-yenna. Yeẓẓel ɣer tama-s cwiṭ, mi zrint kra n lewqat, tameṭṭut tezha tettfafa. Mi d-tuki, tebda tettḥawat deg-s : « A Nsenni, ay amaɛzuz-iw, rnu qim ɣur-neɣ deg uxxam ; uḥwaǧeɣ-k axaṭeṛ argaz-iw d amɣar, ur yezmir ara, ur yeǧhid ara.
–Ur cukkeɣ ara ad izmireɣ axaṭer yella wanda i yi-ttṛaǧun ad xedmeɣ, i (d)as-yenna.
–Ɣur-i tayaẓiḍt n ddheb tettarew-d timellalin n ddheb, ma teqqimeḍ ɣur-i azal n wayyur ad tneǧreḍ tayaqut-inu, ad ak-tt-fkeɣ. Rnu ad ak-fkeɣ mya duṛu n ddheb. Ttxil-k, rnu qim yid-i ayyur ! »

Yeqbel, yeqqim d tmeṭṭut n ugellid ayyur. Kra akken yeqqim yid-s, tameṭṭut tezga tettfafa deg zzhu. Ɣer taggara, tefka-yas tayaẓiḍt-nni n ddheb terna-yas-d tiryalin, akken i (d)as-tṛeggem.

Argaz, mi i ibeqqa sslam i tmeṭṭut n ugellid, yeɛna atmaten-is.
–« Ur nettɣima ara deg uxxam-a, dayen ! D tidet nečča, neswa, neṛwa, meɛna agellid ur aɣ-yettxelliṣ ara. » i (d)as-nnan.
–Ula d nekki fukkeɣ ccɣel-iw da, i (d)asen-yenna. Ma twufqem-iyi, ad nṛuḥet sya, seg uxxam-a, ad nbeddlet tamurt. »

Dɣa bdan tikli. Ddan, ddan, ddan armi i wḍen ɣer yiwet n tmurt i yeḥkem ugellid. Iqeddem iman-is Nnesni ɣer ugellid, yenna-yas : « Nekni d tlata n watmaten i yettqelliben lxedma. Imawlan-nneɣ mmuten, tura nebɣa ad nexdem akken ad nqaḍeɛ tiram-nneɣ. Ttxil agellid ma ur aɣ-id-tefkiḍ ccɣel !

–D acu txeddmem ? i (d)asen-yenna ugellid.
–Gma-ya d aneǧǧaṛ, wihin d abennay, ma d nekki d Nsenni. Ttwenniɛeɣ ccɣel-iw akken i ttwenniɛen watmaten-iw lecɣal-nsen.
–Ad aḥwaǧeɣ abennay akked uneǧǧaṛ, meɛna ur cukkeɣ ad tili lxedma i Nsenni. »

Ziɣenni ula d agellid-nni ur yessin ara d acu i d Nsenni. Ilemẓi-nni yeṛwa taḍsa, dɣa yenna-yas : « Ur teẓrid acu umi ilaq Nsenni, yak ? Yak ɣur-k tameṭṭut, ay agellid ?

–Ih, ɣur-i yiwet, d tamexluqt yebbehban cwiṭ ur yi-tettakk ara akk lehna, wala talwit ; dɣa yiwen n wass deg wussan, ad yi-tzewwef s anda ur d-ttuɣaleɣ ara, i (d)as-id-yerra ugellid.
–Dɣa imi akka i teḍra yid-k, ulamma ur tenwiḍ ara ad d-yas wass-a, cukkeɣ d Ṛebbi i yi-d-imlan abrid ad fruɣ timsal-ik. Ihi, ṛuḥ in-as i tmeṭṭut-ik Ma tesɛa ccɣel ara tefk i Nsenni. Rnu ma tefkiḍ-iyi-d mya n teryalin n ddheb, ad ak-ṛeggmeɣ belli tameṭṭut-a-inek ad k-thenni alamma yewweḍ-d wass-ik. Ur as-qqaṛ ara meɛna, ma ulac, akken ssneɣ tilawin, ur ak-tettakk ara akk talwit. »

Agellid, mi yesmeḥses i wayen i as-id-yemla yilemẓi-nni, yenna-yas : « Wufqeɣ akk ayen i d-tenniḍ. Rǧut ihi da, ad waliɣ ma yella zemreɣ ad awen-id-afeɣ axeddim. »

Yeɛna tameṭṭut-is, yenna-yas : « Rzan-d tlata n yilemẓiyen, ttnadin axeddim ; yiwen d abennay, wis sin d aneǧǧaṛ.
–Acu ara nexdem yes-sen ? i (d)as-tenna. Ur aɣ-ixuṣṣ wayra, ulac acu ara ṣeggmen.
–Wufqeɣ-kem, i (d)as-yenna ugellid. Meɛna wis tlata d Nsenni. »

Tameṭṭut tewhem, tebbajjew : « Amek, acu i d-tenniḍ ? Yiwen gar-asen d Nsenni ? S yixf n baba ara acḥal aya i bɣiɣ ad mlileɣ d Nsenni i (d)as-yessnen mliḥ i ṣṣenɛa-s. Ihi netta ad yili acu ara yexdem ! Rnu ṭṭef-d ula d abennay akked uneǧǧar, ad yili acu ara gen ula d nutni. D acu kan ɛass-iten, sfiqqid-asen ma xeddmen lecɣal-nsen akken iwata. Ɣur-k kan ad ixuṣṣ kra deg ssṛaya. Azen-yi-d ihi Nsenni, aṭas n ccɣel ara as-mleɣ ad t-yeg, d nekki ara t-iɛussen. D acu kan, ma yella wamek, heyyi-d usu yelhan deg walbeɛḍ n tzeɣwin yellan ɣer tama n tazeqqa-inu.
–Ur tekkukraḍ ara Nsenni-ya ? i (d)as-yenna ugellid i tmeṭṭut-is.

Tameṭṭut teṭṭerḍeq s taḍsa ; dɣa tenna-yas : « Tbaneḍ kan akka d amɣar, tili teḥsiḍ belli Nsenni ur ixeddem ara ayen iwennɛen, ma yella ur yezdiɣ ara ɣer tama n wanda ttilint tlawin ; ma yella mačči akka, ccɣel ara yexdem ur iseɛɛu ara akk lqima. »

Yeffeɣ-d ugellid, yenna-yas i Nsenni : « Ad awen-id-fkeɣ axeddim i tlata yid-wen. Kečči a Nsenni, ṛuḥ wali tameṭṭut-iw, theyya-yak-id ccɣel. Meɛna ɣur-k ad tettuḍ ayen i yi-d-tṛeggmeḍ. Ma teṭṭfeḍ dɣa deg wawal-ik, ad k-ɣnuɣ s trezzaf d yisefkan.
–Amek, ɛni d tamɣart tmeṭṭut-ik ? i yenna yilemẓi-nni i ugellid.
–Tewweḍ ɣer leɛmeṛ anda hebblent tlawin. Dɣa ad tt-twaliḍ s timmad-ik, ad ak-tessekṛeh ddunit-ik, ur tessawadeḍ ara ad tgeḍ ccɣel akken i tebɣa nettat. Mačči d ayen isehlen, ur tṣebbeṛ ara akk.
–Ad d-afeɣ acu ara as-xedmeɣ, kkes aɣbel, i (d)as-yenna Nsenni

Iṛuḥ yekcem ɣer wanda tella tmeṭṭut n ugellid, yufa-tt ziɣ tedda deg leɛmeṛ. Tsellem fell-as, tenna-yas : « D kečči ziɣ i d Nsenni? ».
Yenna-yas Ih.
–Am wakken tettwaliḍ deg-i, i (d)as-tenna, aql-i sawḍeɣ ɣer yiwen n leɛmeṛ anda i bɣiɣ, akken bɣant akk tmital-iw, ad zhuɣ s wayen tesɛa lǧetta-inu ; ma yezri lawan-a, ad iy-ifat lḥal. Ihi bɣiɣ i tikkelt taneggarut ad idireɣ ayen ddreɣ di temẓi-w : ad feṛḥeɣ, ad ceṛheɣ, ad zhuɣ s wayen yellan deg leǧwareḥ-iw. Ad tqebleḍ ad tiliḍ d Nsenni-inu ? Ma tessawdeḍ ad yi-d-tesmektiḍ ayen akk zhiɣ mebla cceḥḥa asmi meẓẓiyet terniḍ tessawdeḍ ad yi-tesseṛwuḍ alamma dayen llzeɣ, ad k-ɣnuɣ s waṭas n trezzaf d tɣawsiwin ɣlayen. Ɣur-i aɛudiw n ddheb, tarikt n ddheb d walgam n ddheb. Wi akk ad ten-tesɛuḍ, ad ak-ten-id-fkeɣ.
–Kkes aɣbel ! Lhi kan d yiwen n ccɣel : heyyi-d učči d yissi ɣer uxxam kra yekka wayyur. Dɣa ma yella waya, ɣas err tawwurt, taẓ-d ɣur-i ! » i (d)as-yenna Nsenni.

Asmi i ifukk wayyur, tameṭṭut n ugellid teldi-d tawwurt n tzeqqa. Tefka-yas i yilemẓi-nni aɛudiw-nni n ddheb, terna-yas tarikt d walgam n ddheb ; ɣer taggara tenna-yas : « Ad ak-ibarek Ṛebbi alamma d ulamek. Deg wayyur-a iɛeddan, tesmektaḍ-iyi-d akk ayen ɛecqeɣ d wayen akk zhiɣ feṛḥeɣ deg temẓi-w. Dɣa tesseṛwaḍ-iyi dayen kan, akka d tasawent zemreɣ ad gneɣ alamma yewweḍ-d wass-iw. Argaz-iw ur yuḥwaǧ ara ad d-yaẓ ɣur-i. Tuklaleḍ akk tirezzaf-a. Ad yeṭṭef Ṛebbi fell-ak sser ! » Ibeqqa yid-s sslam, taggara yenna-yas : « Tura yessefk ad ṛuḥeɣ. Mačči d ayen isehlen fell-i, axaṭer tceṛdeḍ fell-i ayen umi ur zmiren ara yirgazen-nniḍen ad t-gen. Akka imir-a, rriɣ-d s lexbeṛ belli, deg wayen i xeddmeɣ, ulac akk ayen umi ur zemmreɣ ara ad t-xedmeɣ, akken yebɣu yili lḥal. »

Nsenni yeɛna agellid, yenna-yas : « Efk-iyi-d tarzeft-nni i yi-tṛeggmeḍ. » Yefka-yas ugellid tirezzaf-nni, taggara yenn-yas : « Tuklaleḍ-tent trezzaf-a ; kra yekka wayyur, mi tceɣleḍ deg uxxam-nneɣ, tefka-yi lehna.
–Ad twaliḍ, akka d tasawent, tameṭṭut-ik ad ak-tefk lehna alamma yefna leɛmeṛ-ik, i (d)as-yenna Nsenni.
–D tidet ? agellid yewhem. Wissen dɣa amek i tessawdeḍ ?
–Lemmer ad yefḍeḥ uḥeddad neɣ Nsenni lesrar n ṣṣenɛa-nsen, ad tuɣal ṣṣenɛa-nsen ur tseɛɛu ara akk lqima, i (d)as-yenna (s uɛekki).

Yefka-yas-id ugellid 200 n teryalin n ddheb i (d)as-iweɛɛed, ibeqqa yid-s sslam.

Yerza Nsenni ɣer watmaten-is ; ccektan-as-id : « Ur nettɣima ara yiwen n wass-nniḍen da, deg ssṛaya-ya, agellid yettakk-aɣ-id učči, meɛna ur aɣ-yettxelliṣ ara.
–Ula d nekki fukkeɣ ccɣel-iw da, i (d)asen-yenna. Ma tebɣam, ad nṛuḥet sya, ad nbeddlet tamurt. D acu kan ur nettṛuḥut ara mliḥ ɣef lbeɛd, axaṭer ɛyiɣ mačči d kra. Bɣiɣ ad steɛfuɣ kra ar yi-d-yuɣal cwiṭ n lǧehd d tezmert. »

Ihi atmaten-nni qelɛen tikli.
Ddan, ddan, ddan acḥal n wussan, armi i wwḍen ɣer yiwen tmurt ideg yella yiwen n ugellid yesɛa ur yesɛi ciṭuḥ. Yesɛa taqcict, yugi ad tt-yefk alamma yufa argaz i t-yugaren deg ssɛaya akked d lǧehd. Mi wwḍen watmaten-nni ɣer tewwurt n uxxan n ugellid, ufan-t iɛewwel ad yebnu ssṛaya i yelli-s, meɛna ur yufi wala abennay, wala aneǧǧaṛ ; ulamma yerna ssuma i ubennay d uneǧǧaṛ ara as-yebnun, ur yufi ara ! Ihi yerza Nsenni s agellid, yenna-yas : « Nekni d atmaten, imawlan-nneɣ mmuten leɛqab-a ineggura. Nettnadi axeddim is ara nečč d uxxam anda ara nesdari iqeṛṛa-nneɣ.

–D acu i ṣṣnaɛi-nwen ? i yenna ugellid.
–Gma-yagi d abennay, wihin d aneǧǧar, ma d nekki d Nsenni.
–Atamaten-ik ad bdun ccɣel tura tura, ad ten-xellṣeɣ mliḥ. Ma d kečči ? D Nsenni, i d-tenniḍ ? Ur ẓriɣ ara iwumi i tlaqeḍ. » i (d)as-yerra ugellid.

Hatan ugelliḍ-nniḍen ur nessin ara d acu i d lxedma n Nsenni ! « Lxedma n Nsenni d lxalat kan i tt-yessnen. D nutenti kan i yeẓran ma tlaq, ma twulem, i (d)as-yessefhem yilemẓi-nni. Ihi, ṛuḥ steqsi yelli-k, ahat, yezmer lḥal ad ɣur-s ccɣel ara yi-d-tefk. »

Agellid iṛuḥ srid ɣer yelli-s i yettidiren deg lḥaṛa mm sebɛa n tewwura, yenna-yas : « A yelli taɛzizt, yerza-d yiwen n urgaz, yenna-d belli ṣṣenɛa-s d Nsenni. Ad yili ccɣel ara as-tefkeḍ ?
–Amek i d-tenniḍ ? Yerza ɣur-neɣ Nsenni, i (d)as-tenna s lbeht. Teqqaṛeḍ-iyi ma yella ccɣel ara yexdem ? Meɛlum yella ! Yella ayendin, alamma dayen ur as-yezmir ara. Imi i tugiḍ ad yi-tefkeḍ ad zewǧeɣ, meqqaṛ ad zhuɣ anda-nniḍen … Ceyyeɛ-iyi-d ihi Nsenni, ad beddeɣ ɣur-s. Ad as-fkeɣ ccɣel da, di texxamt-iw, ad lhuɣ d wayen yuḥwaǧ, tagella, usu. »

Agellid ixebbeṛ Nsenni, yenna-yas belli tuḥwaǧ-it yelli-s deg texxamt-is.

Mi tsellem fell-as yelli-s n ugellid, tenna-yas : « Acu i tessneḍ ad txedmeḍ ? »
–Nekki d Nsenni, ssneɣ-as i ṣṣenɛa-inu.
–Ihi ad menṭawal nekki yid-k, i (d)as-tenna. Ad nemxaṭar ɣef win i yifen wayeḍ deg lfen n wuqqu, kra kkan sebɛa n wussan d sebɛa n wuḍan. Ma yella, ɣer taggara n dduṛt, d kečči i yeɛyan, ad ak-gezmen aqeṛṛu-k yiqeddacen-iw, ma yella d nekki i yeɛyan, ad k-ɣnuɣ s trezzaf : ad ak-d-fkeɣ taɛelǧet n ddheb akked d usenduq yeččuṛ d ddheb. Tqebleḍ ? »

Yeqbel yilemẓi-nni ṭṭiwal : « Yerbeḥ, i (d)as-yenna, ini-d tura anda yella wusu.
Yelli-s n ugellid theyya-d usu imletwi deg yiwet n tzeqqa i d-yezgan tama n tzeqqa-ines.
–Tura seḥfeḍ-iyi tirqaqanin n lfen-inek, i (d)as-tenna. Ilaq ad d-nebdu swadda.
–Yessefk, di tazwara, ad nesni lxiḍ, ad iɛeddi seg tiṭ n tissegnit. Ilaq ad neɛṛeḍ, ad as-nɛiwed aṭas n tikkal. Lxiḍ ɣezzif, yesɛa 14 n tkersin. Ass amezwaru ad nesɛeddi yiwet n tkerrust seg tiṭ n tissegnit, ass wis sin, ad nesɛeddi snat, ass wis 3, ad nesni tlata. Ma sɛeddaɣ 14 n tkersin ɣef tikkelt deg tiṭ n tissegnit, ad temmteḍ. Tura ẓẓel ɣef wusu. »

Ass amezwaru taqcict teṣreɛ, wis sin tettijjiq deg zzhu. Ass wis 3, tettḥawat deg-s : « Ccah ! rnu takerrust ! » Ass wis 8, tettḥellil-it : « Sni akk tikersin-nni ! Akkit-nsent i 14 ! »
–Ala ah ! Ur (d)asent-tzemmreḍ ara, i (d)as-yenna. Ma ulac ad kem-nɣeɣ ! »

Ass wis 9, hat ugellid yesfaqqed-d i yelli-s, ad iẓer amek tella. Mi d-yeldi tawwurt tis snat, tesla-yas yelli-s. Tǧelleb-d seg wusu, tenna-yas i urgaz : « Ɣiwel, ɣiwel ! Kcem deg usenduq-a, teffṛeḍ iman-ik. » Mi (d)as-terra tadimt i usenduq-nni, agellid yekcem-d, yebda yettmeslay d yelli-s.

Mi theddeṛ akken teqcict d baba-s, Nsenni, i tuɣ teṛɛaɛact mi i yesla i ṣṣut n ugelliḍ deg tzeqqa, yebɣa ad ibecc ; ur yeṭṭif ara iman-is, dɣa ffɣen-d yibeccan-is seg usenduq-nni, abellaɛ yuzzel deg tlemmast n texxamt. Agellid ifaq, yewhem : « D acu-ten waman-ihin ? »
–D taqerɛet n rriḥa i yeṛṛẓen, ffin-d waman-is. »

Yekna ugellid, yebbeɣ aḍad-is deg ubellaɛ-nni, yesraḥ : « D tidet, rriḥa-ya tettriḥ mačči d kra, rnu qlilet mliḥ rriḥa-ines. » Dɣa yerra tawwurt deffir-s, yeffeɣ. Taqcict teldi asenduq-nni, yeffeɣ seg-s Nsenni.
–Menɛeɣ-k-id si lmut, i (d)as-tenna.
–Ihi, i (d)as-yenna, aẓ-d ɣur-i, d nnuba-w ad kem-id-kkseɣ seg yimi n lmut.
–Ih, a ḥebbu ! i (d)as-tenna s lfeṛḥ. Debbeṛ aqeṛṛu-k, xdem deg-i i tebɣiḍ, bɣiɣ ad ṣerɛeɣ, ma ulac ad d-siwleɣ i wi ara k-yenɣen ! »

Cwiṭ kan akka, yelli-s n ugellid teṣreɛ. Mi d-tendekwal, mazal temlelli, dɣa ula d tikli ur tezmir ara ad telḥu. « Trebḥeḍ-iyi deg ṭṭwal, i (d)tenna. Ihi ddem taɛelǧet-nni n ddheb ternuḍ asenduq-nni n ddheb. Ad ak-ibarek Ṛebbi. Akka imir-a ɣas ur d-iɛewwel ara baba ad yi-yefk ad zewǧeɣ, aredmani zemreɣ ad d-ttmektayeɣ ussan d wuḍan n zzhu ay sɛeddaɣ yid-k. Ihi ad ak-ibarek Ṛebbi i tikkelt-nniḍen. »

Mi ibeqqa sslam d yelli-s n ugellid, Nsenni yeddem taɛelǧet yerna asenduq-nni n ddheb, iṛuḥ ad iwali atmaten-is, yenna-yasen : « Ay atmaten-iw ɛzizen, aṭas n yidrimen i d-nejna di tmurt-a. Ad nṛuḥet akk lwaḥid sya, ad nṛuḥet s anda-nniḍen, s anda ara nesfukti ayen i d-nḥella. » Atmaten-nni wufqen-t. Jemɛen-d akk ssɛayat-nsen, bdan qelɛen tikli. Mi ddan aṭas aṭas, mlalen iberdan bḍan, wa yettawi akka, wayeḍ yettawi akkin. Dɣa msefhamen ad mfaraqen, yal wa s ubrid-is.

Nsenni, mi yelḥa acḥal n wussan, yewweḍ ɣer yiwet n temdint ideg teḥkem yiwet n tgellidt. Tagellidt-nni mazal-itt d tilemẓit. Tella tuɣ yiwen n ugellid, meɛna iḍ amenzu n zzwaǧ-nsen yewweḍ leɛfu n Ṛebbi. Seg yimir, tagellidt teqqim d taǧǧalt, tettidir weḥd-s. At temdint-nni, meẓẓi meqqeṛ, ttawin-d fell-as mkul tamɛayt, ḥekkun ɣef temẓi-ines d ccbaḥa-ines. Mi yesmeḥses i wihin d tihin, Nsenni yenna i yiman-is : « D wa i d amkan i yi-iwulmen, da ara qqimeɣ ihi ! » Mi d-yejmeɛ akk ayen yesɛa d ddheb, iɛedda yekra yiwet n lḥaṛa i d-yezgan lḥiḍ ɣef lḥiḍ, tama n lḥaṛa n tgellidt. Mi d-yeɣli yiḍ, yeddem-d tafḍist, yebda tiyitiwin deg lḥiḍ-nni i icerken lḥaṛa-ines d tin n tgellidt. Kra yekka yiḍ ur yeḥbis ara tiyitiwin, dɣa ur yeǧǧi ara akk tagellidt ad tgen ṭul n yiḍ.

Azekka-nni, tagellidt tessawel-d i tqeddact-is tameqqṛant, d taklit, tenn-yas : « Ṛuḥ wali anwa i izedɣen deg uxxam yellan ɣer tama lḥaṛa-nneɣ, anwa akka ur yi-neǧǧi ad gneɣ kra yekka yiḍ ! D yir amdan, ad d-seɣliɣ fell-as aṭṭan ! » Dɣa dindin tṛuḥ taklit, tesqeṛbeb ɣer lḥaṛa n Nsenni. Mi tekcem s axxam, tiṭ-is tebreq ɣef tmellalt-nni n ddheb i d-yettarwen timellalin n ddheb. Mi twala akk ddheb-nni, tebbajjew, terra afus-is ɣef yimi-s, awal ur tt-id-yuli.

–« Acu i kem-d-yewwin akka s axxam-iw, a yemma tamɣart ? i (d)as-yenna Nsenni, mi i yerra fell-as sslam.
–Lalla tagellidt tceyyeɛ-iyi-d ɣur-k ; tebɣa ad teḥṣu anwa akka i yeṣṭebṭuben deg lḥiḍ kra yekka yiḍ, ur tt-yeǧǧi ara ad teqmec tiṭ-is, i (d)as-d-tessefhem taklit.
–D nekki, ad d-iniɣ kan tidet. Bniɣ-d tayaẓiḍt-a n ddheb i d-yettarwen timellalin n ddheb. D ccɣel ur nettwaxdam ara deg wass, deg yiḍ kan i zemreɣ ad t-geɣ.
–D lewhayem, imi yella win izemren ad d-yebnu lḥaǧa am ta ! i (d)as-tenna. Ihi dɣa ad qelɛeɣ tikli, ad as-alseɣ akk aya i Lalla ! »

Taklit tṛuḥ teḥka-yas ayen twala deg uxxam n Nsenni i tagellidt tilemẓit, lalla-s: « Tayaẓiḍt-nni n ddheb i d-yettarwen timellalin n ddheb ur telli ara akk anda-nniḍen di lqaɛa n Ṛebbi. D taɣawsa ur nesɛi wletma-s. Tayaẓiḍt-nni twulem ad tili inem, ilaq ad tt-tesɛuḍ deg uxxam-im. Meɛna mačči d ayen isehlen akken ad tt-id-taɣeḍ, axaṭer argaz-nni yugar-ikem deg wayen yellan d ssɛaya. » Dɣa tagellidt teṛɣeb ad d-tejnu tayaẓiḍt-nni n ddheb. « Uɣal s axxam n urgaz-nni, i (d)as-tenna tgellidt i taklit-ines, tiniḍ-as acu ara as-fkeɣ deg umkan n tyaẓiḍt-nni n ddheb ; bɣiɣ ad tt-kesbeɣ d ayla-w. »

Taklit-nni tuɣal s axxam n Nsenni ; tenna-yas : « Tagellidt, lall n tmurt-a tebɣa ad tekseb tayaẓiḍt-nni n ddheb. Tebɣa ad teḥsu d acu ara k-id-tefk deg umkan-is.
–Tayaẓiḍt-a ur tt-znuzuɣ ara s yidrimen. Bɣiɣ ad tt-hduɣ i tgellidt, d acu kan ma teqbel ad waliɣ tiblulin-is, seg tfednin alamma d tigecrar, daya. Ma teqbel cceṛṭ-iw, ad as-tt-fkeɣ d tarzeft. »

Tuɣal taklit armi d axxam n tgellidt, teḥka-yas cceṛt n Nsenni. Tagellidt terfa, tebda tettsuɣu : « Ur yettsetḥi, ur yettnefḍaḥ ccmata ! Tura ad as-azneɣ wi ara t-yenɣen ! » Taklit-nni tamɣart tebda tesserkad-itt : « Lemmer i twalaḍ tayaẓiḍt-nni n ddheb i d-yettarwen timellalin n dheb, ur tettxemmimed ara ad tenɣeḍ argaz-nni ; lemmer i tt-twalaḍ ihi, ad tqebleḍ ad as-d-tessekneḍ tiblulin-im tigrurzanin. Ulac kra ara am-iṛuḥen, rnu baṭṭel. Yiwen-nniḍen ur iɛellem. Rnu tayaẓiḍt-nni n ddheb d lḥaǧa i icebḥen mliḥ mliḥ, teɣleb akk ccbaḥa n ddunit. » Taggara teqbel tgellidt, tenna-yas i taklit-is : « Tesɛiḍ lḥeqq ! Ṛuḥ in-as i urgaz-nni ad d-yas ɣer da, ad d-yawi yid-s tayaẓiḍt-nni n ddheb. Meɛna in-as diɣen ur bɣiɣ ara d tt-aɣeɣ ! » Taklit tamɣart tuzzel ɣer Nsenni, tewwi-yas imeslayen n lalla-s. Dɣa Nsenni yewwi-d tayaẓiḍt-nni, yerza-d s axxam n tgellidt.
–Ihi amek, i (d)as-tenna tgellidt, mi twala tayaẓiḍt-nni n ddheb akked bab-is, tebɣiḍ ad tt-tezzezeḍ ?
–Ih, i (d)as-yerra, tessneḍ ssuma-ines.
Tagellidt tcemmeṛ abruɛ-is armi d-banent tgecrar-is, dɣa banent-d teblulin-is tigrurzanin. Argaz yebda yettmuqul deg-sent armi ṛwant wallen-is, taggara yenna-as « Ad am-ibarek Ṛebbi ! », yeǧǧa-yas tayaẓiḍt-nni n ddheb, yeffeɣ‑d.

Ass-nni yakan, mi d-yeɣli yiḍ, yebda yekkat s tefḍist deg lḥiḍ-nni i yellan gar leḥwaṛi-nsen, tin-ines d tin n tgellidt, dɣa tagellidt ur d-iris akk fell-as yiḍes. Azekka-nni, tagellidt tuzen taklit-ines taberkant ad twali d acu i d ssebba n dderz n yiḍ iɛeddan. Taklit tṛuḥ s axxam n Nsenni ; mi tekcem, allen-is ntant deg tɛelǧet-nni n ddheb. Teqqim tewhem deg ccbaḥa n tɛelǧet-nni armi i terra afus ɣef yimi-s ; isewweq leɛmeṛ-is cwiṭ, awal ur tt-id-yuli. Mi d-tendekwal, terra-d s lexbeṛ, tuzzel ɣer lall-is, tenna-yas : « Tayaẓiḍt-nni n ddheb i d-yettarwen timellalin n ddheb d tidet tecbeḥ, i (d)as-tenna s lfeṛḥ, meɛna taɛelǧet n ddheb i d-yenǧeṛ urgaz-nni iḍ iɛeddan tecbeḥ kteṛ, mačči d kra. Ilaq ad tt-tkesbeḍ, ilaq ! » Mi (d)as-tesmeḥses tgellidt, tenna-yas : « Ṛuḥ wali argaz-nni, tiniḍ acḥal ssuma-ines. Ahat ad yebɣu daɣen ad iwali tiblulin-iw. Imuqel-iten tikkelt neɣ aṭas n tikkal, ur d-cliɛeɣ ara akk ! »

Taklit taberkant tṛuḥ s axxam n Nsenni, testeqsa-t : « Tagellidt, lall n tmurt-a, tebɣa ad tekseb taɛelǧet-a n ddheb, tebɣa ad tẓer acḥal teswa.
–Taɛelǧet-a n ddheb ur tesɛi ara ssuma, i (d)as-yerra yilemẓi-nni. Ma teqbel tgellidt ad yi-d tesken lebden-is d yidmaren-is, seg uɛenqiq alamma d timiṭ, dɣa ula d nekki ad qebleɣ ad as-tt-fkeɣ d tarzeft. »

Taklit yuɣal s axxam n lalla-s, tewwi-yas cceṛt n urgaz-nni d wayen teswa tɛelǧet n ddheb. Di tazwara, tagellidt terfa cwiṭ deg cceṛt-nni ufḍiḥ i (d)as-yefka urgaz-nni, taggara tesserked iman-is, tenna zdat taklit : « Argaz-a meqqeṛ uɛebbuḍ-is, ur iqenneɛ ara akk ! D acu i tenniḍ kemmi? D lɛib ma sekneɣ-as-d idmaren-iw tura, imi dɣa zwareɣ sekneɣ-as-id yakan tiblulin-iw, iwala-tent ?
–Lɛib ur yelli deg-s maḍi, i (d)as-terra taklit, axaṭer taɛelǧelt n ddheb tecbeḥ ugar n tyaẓiḍt n ddheb.
–Tesɛid lḥeqq, i tenna tgellidt. Ṛuḥ in-as i urgaz-nni a d-yas, ad d-yawi taɛelǧet-nni n ddheb.

Taklit terza ɣef Nsenni, tewwi-yas lexbeṛ i tebɣa tgellidt. Nsenni yeddem-d taɛelǧet-nni, yerza-d s axxam n tgellidt. Mi twala taɛelǧet-nni akked bab-is, tagellidt tebda tettekkes s lemɣawla iceṭṭiden-is, tesban-d idmaren-is. Argaz yessenta allen-is deg yidmaren-is, iwala akk leǧwareḥ-is amek gan. Mi ṛwant wallen-is deg umuqel, yenna-yas « Ad am-ibarek Ṛebbi ! », yeǧǧa dinna taɛelǧet-nni, akken i mwafaqen, dɣa yeffeɣ-d syinna.

Mi d-yeɣli yiḍ, argaz-nni yebda tiyitiwin s tefḍist deg lḥiḍ-nni i icerken leḥwaṛi-nsen, tin-ines d tin n tgellidt, lall n tmurt-nni. Dderz yekka iḍ d akemmali, ma d tagellidt ur d-iris ara fell-as yiḍes.

Azekka-nni, zik ɣer tafrara, tagellidt tuzen taklit-ines, i (d)as-yettaɣen awal am uṭaṛus, tenna-yas : « Azzel, ɣiwel wali acu i d-yeṣneɛ urgaz-nni deg yiḍ iɛeddan. Tiniḍ-as daɣen acu n lǧiha deg lebden-iw i yebɣa ad iẓer, deg umkan n wayen ara yi-yezzenz. »

Taklit tawessart tuzzel s axxam n Nsenni, mi tekcem, teḥbes swaswa deg umnaṛ ! Tufa argaz-nni yeṭṭef deg walgam n uɛudiw n ddheb, algam-nni n ddheb, tarikt-nni n ddheb. Mi twala kulci yettreqriq, taklit i yeffeɣ leɛqel, tebɣa ad d-terwel. Meɛna temmekta-d ayen uɣuṛ tettuceyyeɛ, tebɣa ad as-tawi ssuma n wayen akken teẓra. « D acu i tebɣiḍ ad ak-d-tefk deg umkan n uɛudiw n ddheb, bu tarikt n ddheb d walgam n ddheb ? » i (d)as-tenna. Dɣa din din yerra-yas awal : « Imelqeq n tgellidt akked taɣmiwin-is ad tent-teldi » i yenna yilemẓi-nni.

Taqeddact taḥinant n tgellidt tṛuḥ tewwi-yas cceṛt n Nsenni, ma tebɣa ad tekseb aɛudiw n ddheb s tarikt akked walgam n ddheb. Tenna-yas i lalla-s : « D aɛudiw n ddheb icebḥen ayendin, ula d tarikt d walgam-ines n ddheb. Tayaẓiḍt mm tmellalin n ddheb akked tɛelǧet n ddheb ur d-ttbanent ara akk zdat n uɛudiw-nni n ddheb deg ccbaḥa. Yebɣa, ma tebɣiḍ-ten ad ten-tkesbeḍ, ad iwali taḥeččunt-im, ad ternuḍ ad teldiḍ taɣmiwin-im. »
–D rrbeḥ, i (d)as-tenna. Uɣal ɣer dinna tiniḍ-as ad d-yas, ad d-yeglu s uɛudiw d walgam akked tarikt n ddheb. »

Taqeddact tawessart tuɣal ɣer Nsenni, tenna-yas belli tagellidt tebɣa ad twali aɛudiw n ddheb. Dɣa Nsenni yeṭṭef deg walgam n ddheb aɛudiw-nni umi yerra tarikt n ddheb, bdan tikli netta d taklit srid ɣer lḥaṛa n tgellidt. Mi twala lexliqa-nni, tagellidt tenna i yilemẓi : « Aql-i zdat-k, muqel deg-i ayen i (d)ak-yehwan alamma ɛyan wallen-ik. » Nsenni yuẓa ɣer wusu iɣef teẓẓel tgellidt, taɣmiwin-is ldint, d taɛeryant armi d aɛenqiq. Dɣa ihuzz aqeṛṛu-s aṭas n tikkal, am wakken iwala yella kra i tt-ixuṣṣen.
– Sḥasfeɣ aṭas !
–Acuɣer akka? i tenna teqcict taqellidt s lbeht.
–Sḥasfeɣ, axaṭer ticenfirin n tḥeččunt-im zgant-d meqlubi. Ilaq ccɣel meqqṛen d wayeḍ iweznen iwakken ad d-uɣalent s imukan-nsent. Ma ur tumineḍ ara, err lemri seddaw-am, twaliḍ » i (d)as-yessefhem.

Iburek-itt, yeǧǧa-yas din aɛudiw, tarikt d walgam n ddheb, dɣa yeffeɣ-d, yuɣal-d s axxam-is.

Mi d-yeffeɣ, tagellidt i yekcem uɣbel, tekker fell-as s lemɣawla. Teddem-d lemri, tesres-it deg ugnes, tuẓa ɣur-s, teqqummec nnig lemri, teldi taɣmiwin-is, tmuqel. Dɣa texleɛ mi twala ticenfirin n tḥeččunt-is i d-tettban deg lemri, nneqlabent. Mi twala ayen twala, tuɣal yekcem-itt uɣbel d ameqqṛan, dɣa teẓẓel deg wusu, tenbeɛzaq d imeṭṭawen.

Taqeddact tawessart i (d)as-yeslan, tuzzel-s ɣur-s s lɣiḍ.
–Acu i kem-yuɣen ? i (d)as-tenna s lɣiḍ.
–Ticenfirin n tḥeččunt-iw zgant-d meqlubi. Argaz-nni utwil iger-asent tamawt, yenna-d Ilaq wi ara tent-iṣeggmen. Meɛna d win i d aɣbel, anwa ara tent-ineǧṛen ?
–Ur teẓriḍ ara ɛni anwa ara tent-ineǧṛen ? i (d)as-tenna taklit tawessart. Cukkeɣ ulac nnig-s, nnig urgaz ameyyaz, utwil i yecban win d-iṣenɛen tayaẓiḍt n ddheb, taɛelǧet n ddheb akked uɛudiw bu tarikt d walgam n ddheb. Cukkeɣ d netta kan i iwulmen i ccɣel iweɛṛen yecban wa.
–D tidet, tesɛiḍ lḥeqq, i (d)as-terra tgellidt. Ṛuḥ ɣur urgaz-nni utwil, tiniḍ-as ma yezmer ad d-yelhi d ccɣel-a. »

Tamɣart tawessart tṛuḥ, twala Nsenni, tenna-yas : « Lalla tagellidt tessuter deg-k ma tzemreḍ ad tṣeggmeḍ ticenfirin n tḥeččunt-iw, akken ad uɣalent s imukan-nsent ?
–Ulac aɣilif ! D ayen umi zemreɣ, i (d)as-yenna. D acu kan d ccɣel ara xedmeɣ deg dduṛt, ma yella drus. Xebbeṛ-itt ihi, tiniḍ-as ma ur ɣezzifet ara fell-as dduṛt. Ulac win ara igen ccɣel-a aweɛṛan uqbel dduṛt. » Taklit txemmem cwiṭ, dɣa tenna-yas : « Yya-n ad tedduḍ yid-i tura, temmeslayem lwaḥid kečči yid-s ɣef ccɣel, mmeslayet ɛinani. »

Yekcem Nsenni ɣur tzeqqa n tgellidt, yufa-tt iẓri-is yeɣḷeb leḥmali. Imeṭṭi-s mazal yettazzal, tenna-yas : « Err-d ɣef usteqsi-inu, ini-yi-d ma tqebleḍ ad d-telhiḍ d ccɣel-a. Ma yella dɣa tqebleḍ, deg leɛnaya-k, bdu tura ! » Mi (d)as-yenna belli yezmer, yeqbel, dɣa yebda yeslafay-as, ilettef-itt. « Ayy !! D axlaf lḥal ! » terra-d anehhit, taggara tsewweq deg zzhu. Mi tt-id-tusa, tebda tettijjiq : « Uk ! rnu kemmel ! Ur ḥebbes ara ! … » Yeqqim yid-s Nsenni sebɛa n wussan d sebɛa n wuḍan s wamek i d-terra s lexbeṛ. Mi d-tuki dayen, testeqsa-t : « Amek, uɣalent-d tcenfirin n tḥeččunt-iw s imukan-nsent ?
–Muqel kemmi s timmad-im, wali ma yella tezga-d tadimt ɣef ssapa » i yenna Nsenni. Tagellidt ifeṛṛḥen tsuɣ : « Ɣiwel ! Err-as tadimt i ssapa ! » Tebda tettjiq deg zzhu terna tessalhat. : « A lfeṛḥ-iw ! Twalad amek i d-tekfa tadimt i ssapa !… »

Asmi i iɛedda wayen iɛeddan, tagellidt tuɣ Nsenni ameyyaz, utwil ; mi rnan kra, d netta i yuɣalen d agellid n temdint-nni. Tameṭṭut tessaɛɛez argaz-is nnig wayen yellan. Deg wul-is teqqaṛ : « Sɛiɣ tayaẓiḍt n ddheb i d-yettarwen timellalin n ddheb ; sɛiɣ taɛelǧet n ddheb ; sɛiɣ aɛudiw n ddheb s tarikt d walgam n ddheb. Meɛna yella wayen yifen aya : kesbeɣ tadimt i d-yezgan ɣef ssapa ! »

Argaz-is, agellid n tmurt, yezga iferru ssbeḥ meddi lexṣum n At tmurt-is. Dɣa yiwen n wass, wwin-as-id sin n yimdanen d iẓawaliyen, ṛwan laẓ d lḥif. Nnan-as belli ulamma zgan xeddmen lecɣal-nsen s wulawen-nsen, ur sawḍen ara ad qaḍɛen tiramt-nsen di ddunit. Agellid yeɛqel atmaten-is, abennay d uneǧǧaṛ. Dɣa yefka-yasen ixxamen di temdint, yezweǧ-asen, yewwi-yasen-id tilawin i d-yefrurin seg twaculin yeṛwan.

Mayyu 2016

War Isem

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos