728 x 90

D ṭṭbel !

D ṭṭbel !

Aqla-kem din kan, ssbeh meddi terziḍ aqerru-w γef ṭṭbel. Kemm tculaḍ di Faffa armi ḥfan isebbaḍen-im, iseγ ulac, lisser ulac. Ur tebniḍ ur tuγeḍ. Tγile M Leqwas ad am tdum.

Yif-it limmer teγriḍ tacinwat neγ tajapunit am akken s-inna Yamuh.

Anef-iyi ad jeγmeγ cwiṭ agi n umezzir, terγa tmiṭ-iw!

La m-qqareγ, ṭṭbel-nni yecceḍ-asen si ger ifassen i Yiyennaten-nni! Ass-nni deg γilen ṭṭfen-d izem s ufus, gan tameγra n sebɛa wussan. Ccan sawan, suffγen γer lemqam! Wanag tura lemqam diri-ten.

La m-qqaren ihi : ṭṭbel-nni yewwi-t wasif iiih, iiih iwwi-t wasif i d am-nniγ. Asif n idammen, wayed n yedrimen.
Ula d wid-nni iḍeggren iman-nnsen s aman akken ad t-id sukksen, wa glan yis waman wa ddan icetiḍen-is iqqim akken t-id-tefka tɛebbuḍt n yemma-s. Kker tura wwet-as ad tekker.

A ṭṭbel-nni, iga-t uḍebbal i yiman-is! Nwan-as ad gen wayeḍ am winna, S yedrimen ara  sen-ifk baylek. Ur teẓrim ara,  tellam meẓẓiyit lecγal n taddart meqqerit,  ulamma taddart meẓẓiyet, d uraw, kunwi tγilem dinna i tekmassa dinna i tfuk ddunit. Ddγa bitta kunnemti telhamt-d d leḥwaci n wureγ, baqlawa d Pizza,  Tettumt ayen din idran, tettumt tidli d teγrist Ugawa.

Zik-nni, a yelli ṭṭbel agi la k-qqaren d Turk i t-id yeǧǧan, waqil ayen yelhan akk la qqaren d nitni i t-id yeǧǧan, ula d zzwayel d nitni. Akka la qqaren di Tubirett, Tizi d Bgayet. Imdanen igerrzen d wid yellan d iklac uterki, acu d zzin acu d lekyasa, a kunwi d imuhucen!

Wanag kunwi s cluc-a, ur tecfim ur teẓrim, teqqarem-asen d Ibrubruten i γ-ikellxen. Akka i wen yenna sidi lmir  « d Ibrubruten i d ssebba » n lhemm-nnwen!
Am winna s innan:  » a wihin ugemmaḍ tesmundelḍ-iyi, kecc ljar-ik iṭṭef-ak issegni, issekfal deg yeẓri-k irennu, yerna teqqareḍ-as suref-iyi!

Walit kan tura : illa deg-wen wi iwalan tawacult n yeγyal? Win ibγan aγyul yav-it-id. Ulac, jami,jami lulen-d di tmurt-nneγ. Anef tura, anef kan.

Ihi ṭṭbel-nni zik, nḥemmu yis adris, mi tekker zzedwa ad ttun akk medden annect msekrahen, γas yella uberrani, ad yuγal am nekkni :  ad icḍeh am nekkni ad icc ansi necca ad yanez. Tura d nekkni i d lberrani neεreq di lǧeṛṛa-nneγ. Cah yehwa-aγ. Nekkni d ilelliyen! Imaziγen! Imaziγen!

Ṭbel-nni ah, ass deg ara nekcem γer lakul neγ γer tesdawit ad d-izzi i taddart. Ad slen leεṛac. Assmi d-neffeγ d imusnawen d ikumirsiyen  ihi, ur nestufa ara ad t-nerfed ad newwet, nugad ad names neγ ad aγ d-walin. Wid yunagen γer temdinin setḥan mulac ad ḍurren ljiran, urnu ljiran-nni ur fehhmen ara acu cennun…ur ilaq ara ur fehhmen ara.

Ippas, ikker umeqqran deg-sen, inna-asen: ad s-neg amkan di tmezgida n taddart. Ma d tamγart tamcumt tugi, teggul s lejdud ar di lemqam n Yemma Mmelxir ara yeqqim.

« Acu kem-id iskecmen akka kemmini tura si melmi neṭṭqent tlawin di lufeq » Jmaaliman ar di tmezgida ara yers, ulac wra t-innalen mara nebnu  tamaynut agi (as ibarek Rebbi i mmi s n Muh Akli, yuzen aγ-d adrim si Dubay), ihi ad tt-nebnu s uzegzaw d wewraγ ad asmen akk laarac….tatabatata ….. »
« Uhuhuhu » i s-tenna temγart, »Ar meddi ! Ar medii dinna ad-iban diddi »

Tamγart n Jahennama, akken s-ssawalen ilmezyen,  ur tl tetteddu ara s ttbiḥ, tettak lfetra deg Remdan. Ccah tura tecca aqerru-s, tewwed s anda ara naweḍ,  thenna at taddart seg isefra-s isemmamen yuli wakuz. Ma d amγar nni,  Ssi Lmfelleq, iḥuǧǧ-d,  ittak, ittak daawa n lxiṛ.

Ma d tacemlit-nni, tuγad i wefraḍ n iberdan, i bennu n lejwamaa sut uqacuc Idrimen-nni n Baylek ttawin γer Mekka, wama adrak

I Ṭṭbel?
Ar assa d wussan ur yeγli, ur yeqqirs, ur illixs, mazal-it di tmezgida, yekkaw, ulac wi t-iwalan, imezyanen ur t-ssinen, imγaren mmuten,… ula d imakaren n taddart γunfan-t, ur ittnuzu ara di ssuq n tebyirin…..

Nettat, yiwen wass, terza-d tayri terra-tt am uwaqqur, tcennu trennu, tebγa ad d-terfed Ṭṭbel, amar ad yicbiḥ usefru, teddem-it, iγli-as si gar ifassen. Times n ugemmad tessehma-tt kan nettat ur tessehma tṭbel-nni. D qurrif, zzegzwen iḍudan-is.

Ṭṭbel ittwazdeγ, fell-as ccum. Ikker ucawrar issaγ lmuziga, irra-d tinna n Ujitan « Jangu » inna-asen: « yyaw ah » !
« imi yella usebsi anef i ṭṭbel. Ad yili di ccfaya, iqqim d wanza-s…Ṭṭbel deg wulawen.

Nasira ABRUS

15/02/2011

amnay
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos