Taqvaylit

Iɣeẓẓa-yaɣ ufus, nkemmez aḍar !

Proposé par Rédaction

Adabu yetturar yes-neɣ, adabu yekkat-aɣ ɣef ibeẓḍan nekkni nberru-d i yiẓẓan! Adabu ur yettagad idles, ur yettagad tasekla, ur yettagad isaragen, ur yettagad tikli neɣ leɛyaḍ…Adabu yettagad ɣef wayla-s, ɣef wakal seg i d-iteṭṭeḍ, adabu yettagad tasusmi mačči d awalen-nneɣ! Ma yella ur neddi yid-s yettagad, ma yella nerra taqlaṭ i yiqeddacen-is yettagad.

amek ara tḥesbeḍ iman-ik d ugur deg ubrid udabu,kečč yeqqaren « l’islam de nos ancêtres?! »

Ur iban ma yella d aṭan i d-yerzan fell-aɣ neɣ d tidet d allaɣ iwumi ɛerqent?!

Aqbayli n wass-a yettnadi allen i wakken ad iru ur tent-yufi ara, allen iteqqnen ɣef wayen ttwalint. Ass-a taddart teḍḥa-d d ayla n medden yakk ala n imezdaɣ-is; d ayla n ccix n lǧamaɛ, d ayla n tɣiwant, d ayla n umerkanti, d ayla n wid yettakren, yessexdamen iɣil, d ayla n iceffaren… Anda yella bu nnif-nni?! Anda tella mm lḥerma-nni?

At zik akken yibɣu yili xuṣṣen, ur ɣrin ur ssinen, ahat ur fhimen, maɛna werǧin zzenzen taddart i ddula! Tajmaɛt-nnsen ɣas (Tikwal) d yir rray i d-iteffɣen seg-s . At tura, wigi akka yeɣran, wigi akka yessnen, wigi akka ifehmen timsal, wigi yeẓran belli amdan yewweḍ ɣer waggur, wigi akka i izemren ad ak-d-sfehmen yal d ccufa yerna s tutlayt tebɣiḍ. Zzenzen taddart, zzenzen tajmaɛt, zzenzen tilawin d warraw-nsen, rnan znuzun yir imal ten-yeggunin.

Yetturar yes-neɣ udabu akken tturaren wat zik alqafen; rfed wa sers wa, sččenččen sin, ḥewwi tlata, bbi yiwen yiwen, jmeɛ-iten, neffḍ-iten.

Zaɛma yella kra n YIDLES i wakken ad aɣ-t-yekkes udabu?

Zeɛma tella kra n tussna akken ad yasem seg-nneɣ udabu?!

Adabu yetturar yes-neɣ, adabu yekkat-aɣ ɣef ibeẓḍan nekkni nberru-d i yiẓẓan! Adabu ur yettagad idles, ur yettagad tasekla, ur yettagad isaragen, ur yettagad tikli neɣ leɛyaḍ…Adabu yettagad ɣef wayla-s, ɣef wakal seg i d-iteṭṭeḍ, adabu yettagad tasusmi mačči d awalen-nneɣ! Ma yella ur neddi yid-s yettagad, ma yella nerra taqlaṭ i yiqeddacen-is yettagad. Ma yella nekkes-as taddart yettagad. Ma yella neẓẓeɛ iqazzaben, iceyyaten-is yettrgigi.

Ma yella mi aɣ-iɣeẓẓa ufus, ad nemmeɣ ad nekmez aḍar. Ma yella mi nuḍen tawla ad ndawi abeḥri. Ma yella teqqareḍ: “ l’islam de nos ancêtres igerrez”. Amek ara k-yagad udabu? Amek ara tḥesbeḍ iman-ik d ugur deg ubrid n udabu ?

Irnaten Murad

About the author

Rédaction