728 x 90

Iḍ n Yennayer

Iḍ n Yennayer

Cctawi mxallafent, yal yiwet s ṭṭbiɛa-s. Tella ccetwa d-iɣellin ɣef tikkelt, tɣelli-d ɣer tegnit, ula d ifer n tzemmurt, ula d abeɛɛuc di lexla ur idemmu fell-as, nezmer ad d-nini ula d lḥal-nni tt-id-yurwen neɣ i d-tettarew ur yeẓri ansi i as-d-teffeɣ: akal s ugeffur ad t-tesduqqes, ṭṭjuṛ s waḍuyen ad ten-tɛerri imɣan ad ten-temḍel uqbel ad d-lalen, adrar ad as-tessels abernus amellal s wedfel netta yegren irebbi i wussan n lexrif, lexrif-nni iwumi tkeččem ɣer tesga, mi yella di lexlawi izerreɛ tewreɣ ɣef iferrawen n ṭṭjuṛ.

Akken diɣ tella ccetwa iɣef ibennu wemdan, tetteddu-d s lɣerḍ-is, di lweqt-is, ad as-teǧǧ i wemdan d yemɣi ad heggin iman-nsen. Ad as-tanef i lexrif ad yemmed, ad yaweḍ ɣer yixef-is aseggas-nni, mi yewweḍ ɣer weḥdid-ines ad as-yeǧǧ amḍiq i llala ccetwa!

Ccetwa n useggas-agi, iluɣ lxaṭer-is, ɣas tusa-d di lweqt-is maɛna teččur d zzɛaf! Ad tɣileḍ tettalas-itt i taddart, teẓmi-d i yellan deg-s, asemmiḍ, ageffur, agris, adfel, aḍu iεeddan gma-s ad t-id-yetbeε, teḍra-yas amwin yebɣan ad d-yeḥku tudert-is deg yiwet n dqiqa.

Adujenbir yewweḍ ɣer yixef-is, yurag deg tdikelt n yiḍelli. Yennayer iḥelles-d iman-is s igersan, d igefran. Tamɣart si ṭṭaq tettḍilli tettwali adfel mi yekkat, ad tɣileḍ d igenni i d-yetteffrurin, yid-s yegla-d tasusmi, taẓayt akked tebrek n yiḍ. Yekkat irennu, ur tiṭ-is ara ad yeḥbes. Tamɣart mazal tettmuqul ɣer berra, amzun akken yella win tegguni, d acu ara d-yarew wedfel nnig usemmiḍ? I teqqar deg wul-is, ɣas akken teẓra ulac ara d-yawi maεna allen-nni yettraǧun mmi-s ad d-yejbu mazal teftek iḍ d wedfel, tella tmuɣli weḥd-s d taḥerfit, tella tmuɣli yeččuren d lebɣi, araǧu yeččur allen-is akken tamuɣli teččur berra. Daxel, Lkanun isseblaε isɣaren, tasusmi tesseblaε kra yellan deg texxamt-nni.

Axxam yeččur d ilem, deg-s tella temɣart, tasusmi, lkanun, taɣaṭ deg udayni, ma yella tebriḍ i tmeẓẓuɣt ɣef tama-nni ideg yella udayni, tzemreḍ ad t-tesleḍ i ugames n taɣaṭ mi tettara ifeẓ.

Iḍ yekcem di temḍella-s, mačči d tarusi i d-yers, d ɣelluy i d-yeɣli, yeɣli-d ɣef tegnit am ublaḍ mi ara yeɣli ɣer wemdun. Yesluɣ tamuɣli, ur d-tettban tiɣilt, ur d-yettban webrid. Adfel d yiḍ msefhamen, ur yelli win ara iwalin, ur yelli win ara yeddun. Berra yakk nnsen! Tamɣart mazal-itt deffir ṭṭaq, ṭṭaq ɣef berra ibelleɛ.

Tettraǧǧu mmi-s fell-as ad d-yerzu am yal Amenzu n Yennayer. Tewweḍ ddurt uqbel amenzu n Yennayer, mmi-s ur d-yusi ara. Deg wul-is teqqar: “Ahat d ccɣel i t-in-yeṭṭfen!” akeni cwiṭ kan ad tini i rray-is: “ih, ɣas yeṭṭef-it-in ccɣel, maɛna yezmer ad d-iceyyeɛ arraw-is am yal tikkelt,ad iyi-ɛiwnen deg useggem n wexxam…!”.

Tamɣart tessebleɛ iḍ s isteqsiyen ur nesɛi tiririt. Maɛna ttif asteqsi ur nesɛi tiririt, wala tiririt ur neffiɣ fell-aɣ! Iḍ yejba i ugemmaḍ, yekcem deg wass nniḍen, tamɣart tekker ad tgen, d layas i as-yeṭṭfen afus ɣer wusu, timest di lkanun tgen, taɣaṭ tesxerxur deg udayni.
…..
Yettkemmil

IRNATEN MURAD

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos