728 x 90

I umezruy…Tikli n 14 Yunyu 2001

I umezruy…Tikli n 14 Yunyu 2001

D imḍebbren n tikli i d aɣ-d-yennan « uɣalet ar deffir »… Ẓran iwumi i d-beggsen yiḍan n ddula tamesbaṭlit, ladɣa ibulisiyen.

Yiwen d nekk, yufa-yi-d lḥal dinna di Lezzayer tamanaɣt smana uqbel tikli (lliɣ qqaṛeɣ di la Fac Centrale), iḍes di la Cité Revoil (Ruisseau).

Ass-nni n lexmis 14 deg Yunyu, nsubb nekk akked yiwen umdakkel-iw n Weqbu ar « la Gare routière » n Xeṛṛuba iwakken ad d-nemmager wid i d-iṛuḥen si Tmurt n Leqbayel u ad nelḥu yid-sen deg tikli-nni. Awal d win, ɣef ssebεa n ssbeḥ i nekker…Nsubb ar webrid ameqqṛan, ur nettaki armi d-ttelḥaqen watmaten-nneɣ, yal wa ansa i d-yusa. Dɣa, nelḥa akked imezwura i d-yewwḍen.

Γef 12 n uzal, yufa-yaɣ-d lḥal di « Champ de manœuvre ». Abrid ɣer Lmuṛadiya « ex la Redoute » yergel. Lɣaci i d-yebdan tikli ɣef uḍaṛ seg Bab Ẓẓewwaṛ ur yeẓri acu la iḍeṛṛun ar zzat. Neεṛeḍ ad nεeddi s tin n Ṛebbi, ugin-aɣ. Kkren-d yimḍebbren n « la marche », nnan-d « qqimet ar lqaε », la marche tuɣal d « sit-in ». Nɣil ad fehmen, ad aɣ-anfen ad nelḥu « pacifiquement »… walu ! Nekker-d imir ad nεeddi mebla Ṛebbi, qublen-aɣ-id s ddexxan-nni i iteqqsen « lacrymogène » d waman yeḥman. Iwqeε-itt imir « Ax-itt, err-itt ». Acḥal d win ijerḥen, acḥal n tkeryas yeṛɣan… lḥaṣun, mačči d ayen i yezmer ad yettu wemdan.

Taneɣmast-nni (Neǧma Fadila) i yemmuten di la rue Hassiba, deg yifassen-iw i tesuffeɣ rruḥ. D lkaṛ n tkebbanit ETUSA i tt-idehmen nettat d yiwen nniḍen, d aneɣmas am nettat, isem-is Σadel Zerruq (wa yemmut din yakan).

Tebda imir ayen umi qqaṛen  » la chasse aux kabyles »… ddu qḍeɛ aḍar-ik ! Nekk d wemdakkel-nni inu ur nfaq armi d-nufa iman-nneɣ daxel n « la cité police » (en face de la station ETUSA di la rue Hassiba). Neεweq amek ara nexdem akken ad d-neffeɣ syin. Iḥun Ṛebbi, walan-aɣ-id sin n yibulisiyen (en civil) zeεma d Leqbayel am nekni, din i zedɣen, mlan-aɣ-d abrid ansa ara neffeɣ seg tasna-nni n warẓaẓen.

Neṣfeḍ akk iman-nneɣ, nessared, nekk, kkseɣ atriku-nni i lsiɣ, yeččur d idammen n teqcict-nni i yemmuten, neṭṭef imir abrid-nneɣ ar la Cité U anda i nettili.

Nniɣ-as i wemdakkel-iw (Karim): ass-a ilaq ad tt-id-nečč di la Kabylie, pas question de rester ici ! Yenna-d: ad k-yehdu Ṛebbi, lḥala attan terwi, ad nernu ass-a, azekka ad nṛuḥ. Nniɣ-as : ass-a ilaq ad d-bbumbiɣ deg lḥuma-inu.

Nleḥḥu, nleḥḥu almi d-newweḍ ar « la Cité Revoil », nufa-d Mass Ferḥat Mhenni, zzin-as-d kra n yinelmaden, Cfiɣ kan yenna-d : Timlilit ɣef ttmenya n leεca (20h) di Buzerriεa. Nniɣa-s deg wul-iw : ma teṭṭfeḍ-iyi-d din, rniɣ-ak zzheṛ-iw (mst).

Nuɣal, nsubb ar webrid ameqqṛan (l’autoroute), nelḥa armi d-ɣlint tgecrar-nneɣ, tikwal ad d-nemlil d kra n yibulisiyen (CRS), ad tt-yewqeε daɣen « ax-itt, err-itt »… Llan daɣen iceεbiyen-nni i ɣ-d-yekkaten s yiblaḍen yal m’ara d-naweḍ ar ddaw tqenṭert (cfiɣ nettafaṛ-iten, regglen ar leḥwami-nsen.

Cfiɣ daɣen, ṭṭfeɣ-d yiwen, ḥerrkeɣ-as s uqeṛṛuy, yeɣli ɣer lqaεa, wten-t s lmus kra n werbaε akken ddan-d yid-neɣ).

Nkemmel nelḥa-d akken almi qrib ad d-neffeɣ ar « Palais des expositions », nufa-d imir wid-nneɣ (arraw n lḥuma-inu akked wid n wemdakkel-iw) ttaṭṭafen-d tiwlafin (les photos), tikaskiḍin ɣef yiqeṛṛa akken ur ten-yekkat yiṭij, les sandwichs n ufeṛmaj a sidi n baba-inu. Mi ɣ-d-walan, ur fhimen acemma, ladɣa mi yi-d-walan nekk, cuddeɣ aqeṛṛuy-iw s utriku-inu (tejreḥ twenza-w mi wwteɣ akken winna s uqeṛṛuy).

Nnan-iyi-d: acu d lḥala-ayi, acu yeḍran akka ? Nniɣ-asen: d nnger i d-ileḥqen ar Lezzayer, kunwi tusam-d ad tḥewwsem ?! Nniɣ-as i wemdakkel-iw, atan nekk ufiɣ lwaḥid menhu ara ruḥeɣ, ma tebɣiḍ ad tedduḍ yid-neɣ… yenna-d: ṛuḥ di laman ! ula d netta yeεni yufa-d wid yessen.

Nekcem Bgayet ɣef ttnac n yiḍ, mugrent-aɣ-d tlawin s teɣratin (ala tilwain i yeqqimen di Tmurt n Leqbayel ass-nni). Cfiɣ yesteqsa-yi-d gma : acu k-ixedmen akka ? Ḥkiɣ-as ayen yeḍran. Yenna-d : teɣziḍ-as !

Azekka-nni, ddiɣ-d deg uǧernan n LE MATIN (à la Une), taqcict-nni i yemmuten deg yifassen-iw, nekk ḥaca 22 n yiseggasen di leεmeṛ-iw.

Isṭwaṛ vri !

Azeedine Hamadouche

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos