728 x 90

Luḍu s waman n nnda

Luḍu s waman n nnda

Tamurt n wagu d usigna, tamurt n wedfel d lehwa. Tamurt n tefsut mm ijeǧǧigen. Di ccetwa d ideflawen. Win tt-iwalan seg-s yusem; adrar ibedd yerra aḍuyen, yal tiɣilt amek i as-d-tcebbeḥ. Tiẓegwa sut tesfifin akked igerrujen, acḥal d imɣi i rbant deg irebbiyen-nnsen? Acḥal d aɣerṣiw iwumi fkant axxam igen, yečča, yedder, yemrareɣ gar icudax-nsent d imadaɣen? Tiliwa, ttmirint, ttfeggiḍent, anwa seg-sent ur neswi, ur nekkis fad d amdan neɣ d aɣerṣiw?

Tamurt n iḥeddaden, tamurt n ideqqi d lfeṭṭa. Udi d ufermaj akked iḥerqan n triwa. Tamurt n iɛessasen, d irebbi n irebbiten. Tamurt n lebḥur d igadiren. D leqrun deg-s yedder weqbayli, yedder akken yufa. Ass-a aya yakk yuɣal-as amzun d aẓekka, iḥetteb ussan-is, ttḥasaben-t ɣef wussan-is wid yerra d aqerru.  Adrar-nni, arraw-is zzin-as s waɛrur asmi zzin ɣer lqebla. Aman-is, aman seg isess netta akked tebḥirt-is, ass-a uɣalen i luḍu d tarda n lmeytin, ma yella kfan waman di tliwa ad d-jaben wid n nnda! 

Tafsut ass-a tettetḥi s ijeǧǧigen-is, adrar iɣunfa tiɣaltin-is, tiẓegwa ẓẓɛent iɣerṣiwen. Aṭan iḥuza tamurt, d arraw-is i t-iḍellun, wa ur yufi ad yekmez i wayeḍ. Afus-nni zik ineǧṛen afus i tqabact, afus-nni, ibernen, iɛerken ideqqi ass-a iḥetteb tteṣbiḥ. Aqbayli-nni iḍelli mi ikennu, yettali asmi ineqqec akal-is akal-nni i as-d-yettaken acu ara yečč, ass-a lekni d walluy i tẓallit, s wenyir i iteẓẓu ayen ur itett.

Asmi teḥla tudert, at taddart ttakken ttiɛad ɣer yisaffen akked iɣeẓran, ass-a d lǧameɛ i ten-ijemɛen. Imedyazen-nni, ssefruyen ɣef tullas i ḥemmlen, cunnun akked imeksawen, ass-a ur ufin ara ula d awal, zzin allen-nsen ɣef tidet n wawal. Ass-a ula d tameṭṭut kerhen-tt, tuɣal d taɛdawt-nnsen!

Lemmer d tidet neḥmel tamurt, ur nelli d ccetla n inselmen, ur nteddu d wid i aɣ-yetthuddun. Ccetla n wedrar, adrar d isaffen, ccetla n tzemmurt akked tasaft. Ur nrekkeɛ ara, nxeddem akal. Neḥmel agama akken neḥmel tudert.

Zik tessen-aɣ tudert, tɛucer-aɣ tudert, ass-a d tamettant i aɣ-yettawamen. Uɣal ay aqbayli ɣer laṣel-inek, uɣal ɣer wayla-inek, akal-inek, tamurt-inek. Bru i wat rebbi d lawliya, kečč yellan d lǧens gar leǧnas mačči d akli gar waklan. Deg wakal-ik ay aqbayli i imeqqi ujeǧǧiḍ ass-a, di taddart-is i yettefrrurux lbaṭel ay aqbayli. Tudert ma yella tebɣiḍ-tt zwi ayen k-yeččan ass-a, kkes-it seg uẓar. 

Zwi lbaṭel fell-ak ad tbeddel ay aqbayli.

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos