728 x 90

Mmi-s n Tfamilt:

Mmi-s n Tfamilt:

Ansi d yekka wawal agi ?
Win yekkren , ad yini i wayeḍ a mmi-s n Tfamilt .
Ihi ass a , awal ad t-id nawi ɣef mmi-s n tfamilt agi yettazzalen deg imawen am aman di tala .

Akken tezṛam , qqaṛen at zik nni , ddwa n wargaz d ttameṭṭut , ddwa n tmeṭṭut d argaz , win yeɣlin ad t yarfed wayeḍ .

ihi , macahu ..

Dda Muḥand, d yiwen umɣaṛ i ɣef d yarza wayen i ɣef ur yebni , temmut as temɣaṛt , anwa id bab is ugeswaḥ ?

Yuɣ i tent kan mkummda , yerra ssbeṛ d ameddakel is, d win i d imekli d win i d imensi .

Seg akken yezga uxxam yeččuṛ , arraw n warraw is , arraw negma-s , ilmeẓyen , tilmeẓyin , lǧiran wa yeffeɣ wa yekcem …. D la gare routière quoi !!!!

Ass nni , di lawan agi unebdu , amɣaṛ amcum yeffeɣ ɣer tfarka , yeɣli di tbexsisin akken kan ḥmant , yečča ar mi yeṭṭembel , …
Iṭij yeṣṣeḥṣeḥ , ya3na yiwet n teslent , yewwet itt buxxuc i tili ɣef yiman is .

Netta yeṭṭes , abexsis ixeddem cɣel is …..
Cwit kan akka : Teṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛṛ….., amɣaṛ amcum yebwit uḥemmal , ibreḍ ak iman is , yuɣal ur ya3dim tiqit .
Yennser s iɣzeṛ , yessared , maca , mači d ayen ar a ssufɣen waman iḥesriyen .

Γef ṛebbi id as tent yuran , leqṛaṛ is d axxam is kan , yuɣ abrid , adaṛ ɣer zdat wayeḍ ɣer deffir ,ah ya ssimra , amek ar ay qabel tislatin is ?
Akken kan tefka tebburt , yesta3te3 ak axxam si rriḥa imamaḥen nni ….

-Ay Amɣaṛ ….( ur tt-yeǧǧi ara ad t-fak awal )
– Suref iyi a yelli , delmuɣellaba a yelli ,tewser demla3yub a yelli ….
– Ad kreɣ ad ak id sseḥmuɣ aman ad ttesucfeḍ ,ur sḥissif ur ttaḍen aɣilif , aqli am yelli-k …

Tameddit nni , akken ččan imensi , yal wa ya3na amkan is, tasumta ad ttexdem ccɣel is ..
…..
-Tezṛiḍ acu yexdem umɣaṛ n baba-k ass-a?
– Delxiṛ kan ! d acu d acu ??
– D ixmiṛ mači delxiṛ , a baba-k,ijeggeḥ ak iman is , ma d nekk ṛwiɣ tiden iseqqan , ass agi wteɣ anzaren iw deg sen ɣef ssa3d iw! .
– Ur teččeḥ ara a madame , atan am baba-m …
– Atan ihi , s yixef n dadda 3zizen, ar ala ass a .
D irgazen i tellam , wagi d babat wen , ma ur d as tezmirem ara , awit ett s axxam n yemɣaṛen , ur d yi terra ara tmara ad ččeɣ iẓẓan is .
-Awal agi n wexxam n yemɣaṛen xas ttut !!!
-Ihi, awit as-d tin ar a t-irefden, netta yessetḥa kunwi tugim ad tt-fehmem iman n wen .
-Anta tagi ar ay qeblen aqejmuṛ am win ?
-Wagi d ccɣel iw ,d idrimen is i d afud is , bu l’euro , ma yehwa yas ad isenni di temrart , d nekk ar as-d yafen tameṭṭut i seg ar ay sment tnuḍin , ad as-d awiɣ tilemẓit ar at id yarren d ilemẓi .
– Tilemẓit ?????? d wadi ar ay izmiren i tlemẓit !!! s wacu ar a ttiqabel !!!?
– Aha ihi , ziɣ mazal ik d nniya , ad yaɣ ddwa nni i wumi qqaṛen viagṛa am netta am yemɣaṛen , wali ihi ar dadda-k Muḥd uca3ban, seg ass m-akka d yebbwi Soussou ma ur yuɣal ara d dizwiṭa …. . A ma ur tezṛiḍ ara !!! A d aggur is , di meɣṛes agi ar a tarbu !

18 n wagguren aya akken d tedda teslit,aqlaɣ tura di l’hôpital , service maternité , tiɣṛatin a tulawin , yarna uqcic ar Dda Muḥand ….
– A madame , amek ad as t-semmiḍ i umarbuḥ agi ?
– Wigi d lecɣal n yargazen !Ar d yaweḍ baba-s , d netta ad as isemmin .

– Ay amɣaṛ , wali kan d acu i teḥwaǧ tefremlit inna , 3eddant 10 tikal aya akken id testeqsa fella-k .

_ Alxiṛ a yelli , delxiṛ kan m akka id at steqsayeḍ felli ? d madame id iyi d yennan !

– Kulci mebṛuk a lbaṛakka , steqsaɣ timennifrit inna n wen ɣef yisem , tennak ar d yaweḍ baba-s , ihi mi d yusa xas cegge3 i yit id …
– D nekk a yelli , d ,nekk …
– D lewhayem d lewhayem , amɣaṛ am………
– Acu a yelli ? semmeḥ iyi , ur da selleɣ ara mliḥ , ma ulac uɣilif ɛeggeḍ ciṭuḥ !
-NNNNiɣ akkkkkkkkk, amek ad as t-semmmmmmmiḍ i mmmmmmmmiiiiii-k agiiiii inek !!!!
– A yelli tidett kan , ma nniɣ am inu , skaddbeɣ , aqlakem tettwaliḍ deg i, akken s yenna bu tcaryunt deg awal is , ṭab ǧnani, yarna ,melmi akka i tesliḍ yefkad ugudu lexṛif !!!

A yelli nekk zgiɣ di lexlawi , axxam nneɣ am ssuq , wa yekcem wa yeffeɣ , azaṛ umazaṛ nneɣ ak dinna , seg ass mi d tedda teqcict inna ur yefra fellaɣ lɣaci ,a tennḍen fellas am tzizwa, d ɣa ilmeẓyen llah ibarek , am zzarzuṛ : Arrac nexwali , arraw n watmaten iw , arraw n yessetma . Ula d lizimigri , zik nni , teḥṛem ma tuqaɛ asend ak di tmurt ,tagara ya ttasend meccuc qeccuc …

Ihi , ɣef akken walaɣ , tawacult akken ma tella tettekka deg u projet agi , akken yiwen ur t yettɣaḍ lḥal , ala yiwen yisem kan ar ay frun tilufa ,ihi a yelli : Maṛkit MMI-S N TFAMILT Ben MUḤAND ipisitu.

MuḤ At Buṛenna
Nov 2018.

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos