728 x 90

Muhya : Muḥend U Ceεban yeččan taxsayt

Muhya :  Muḥend U Ceεban yeččan taxsayt

Muḥend U Ceεban yiwen wass yečča taxsayt, yebγa ad yuγal d lmumen…ṭṭariq lmustaqim, lislam! Yezẓra lifrir mizilman xeddmen laprupagand, iğeεεel d tidet…Acḥal msakit i yesxerwiḍen difwa akkagi.
“Uḥeq wihin d wihin ar apartir n wass-agi d asawen…” (ttak awal!)

Ihi Muḥend U Ceεban ass-nni, yekker-d ṣṣbeḥ zik, yenna-yas:
“Bu…bac ad qqleγ d lmumen tura nekkini, ipi ad gerrzeγ ad thenniγ, dabur ilaq-iyi ur ḥemmqeγ ara. Ipi Ad rreγ ul-iw d asemmaḍ…ryankibuj! Wala, yeshel, kiskisi?!”

Yenna-yas: “Ad nezwir, timγarin, dγa sifini!”. Yenna-yas: “Bla Rebbi ar lukan ad tili d Brijit Bardu…aha tura ah!”
Yenna-yas: “tin yesεan ṣṣifa, ad s-iniγ, anef-as kan, kra iseggasen akkagi ad yekmimec akk uqadum-is. Tesεa taṭṭucin?? Aaah! Arğu kra iseggasen akkagi! Kra iseggasen akkagi ad qqlent d ticulliḍin! Tesεa tidemrucin?? Puff…Awi’ ddren, asmi ara qqlent d tiblablaḍin! Ad tteεluluqent tyenatin-is…ččeff!, asmi ara teqqel m teεrurt d taferḍast! Yenna-yas “dγa dayen! Ad s-iniγ: Acu tura ara tḍemεeḍ di m teεrurt yerna d tafarḍast?!”

Yenna-yas: “Duzyamma ad εahdeγ tissit!”. Netta tanzanṭa imeččeh akkagi ciṭuḥ, am netta am medden.
Yenna-yas: “Ipi lmakla, ad tetteγ kan ayen tetten lmumnin, ayyah!”. Yenna-yas:” Yenεel ddin n weclal-agi dγa! Aqlal, amqennin!” Yenna-yas: “Mi ruḥeγ yeεni ad cuhwuγ kra…aah! Ad s-iniγ: iḥeqqa iih, apri ad yuγal uεebbuḍ-iw ad yeṭṭembal! Ipi aqerruy-iw ad yuγal am useksut. Ad yettezzi leεqel-iw, ruḥ tura keččini…tiwaksiwin n leqder, ur tettγimi ṣṣeḥa-w, ur ttγimin yedrimen-iw!” Yenna-yas: “Apri mi d-mektaγ akkagi, ad qqimeγ γef yiman-iw…ṣelli εennabi, ad ččeγ kan ayen tetten lmumnin, ad sweγ aman ad ḥemdeγ Rebbi. Ur hellkeγ, ṭujuṛ s leεqel-iw, awal-iw ṭujuṛ iṣeggem.” Yenna-yas: “Yeεni nhedder kan, wanag ayagi d-qqareγ yerkell yeshel, i wellah?!”

Yenna-yas: “Acu nniḍen?”, yenna-yas: “Aah wi, iṣurdiyen-iw!” yenna-yas: “ad ğğeγ kan ciṭuḥ n wayen i d iyi-lezmen γer γur-i. Ayen-nniḍen akk, ad ten-fkeγ i Muḥ n Daku ad iyi-ten yesεeddi γer Fransa.” Yenna-yas: “ fkiγ-as kra umayna, mi ad as-rnuγ.” Yenna-yas: “tiqcert uḥeggan ger ikufan: lidufiz, tiffu?! Wala!” Yenna-yas: “lxedma aql-i xeddmeγ, lḥemdullellah labas ay yelliγ…ur d iyi-tettarra tmara γer yiwen, ur ttasmeγ deg yiwen, yiwen ur yettasem deg-i.”.
Yenna-yas: “ayagi yerkell daγen…ih, yeshel.”

Yenna-yas: “leḥbab-iw, ad qqimen ṭujuṛ d leḥbab-iw”. Yenna-yas: “acu n ssebba yeεni ad nnaγeγ akk yid-sen, neγ nutni ad nnaγen akk yid-i? Ur telli ssebba!”. Yenna-yas: “yeshel rray”.
Muḥend U Ceεban dayen yuγal d lmumen. Yexdem lbernameğ, iεemmer, yesmar…dayen! Akken d imi ifuk, netta di texxamt-is i yella, ibedd γer ṭṭaq. Just akken yesḍal taqerruyt-is, iwala snat n tmadamin akenni crurdent-d. Dinna kan di tezniqt-nni anda yezdeγ. Yiwet d tamγart tessader i wallen-is, tayeḍ meẓẓiyet…kra akken n ṣṣifa n tuggict. Ara tesnexfat, iẓri-s yefka-d leḥmali, ya lalal! Imeṭṭawen, nnhati. Mi alur simi akken tettru, simi tesεa sser!
Muḥend U Ceεban yeqluqel wul-is. Nunu, mačči sitadir…mačči…nunu…mačči sitadir tewwi leεmer-is tinna neγ! Ah, ad yexzu Rebbi cciṭan! Mi, tγaḍ-it tinna imi tt-iwala tettru. Yenna ha, yeffeγ γer γur-s. “Lxir ncalleh! Ah! Ah! Acu akka?” Ihi, ma iεedda fell-as lbaṭel, ad tt-iṣebber, neγ ma yella wacu umi yezmer ad t-yexdem…ula i wudem n Rebbi.

Tamγart-nni tenna-yas:
– A d εemmi-s!
Tinna tenna-yas:
– Yexdeε-iyi, iεerra-yi.
Muḥend U Ceεban yeqqar-as kan:
– Ah! Ah! Ah!
Tinna tenna-yas:
– Yexdem-iyi akumplu! Yekkes-iyi akk ayen i yi-d-yeğğa baba!
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
– Ttu ttu ttu…
Tinna tenna-yas:
-Yernu tura. a la yettgalla deg-i! Amzun akkenni mačči d idammen-is!!”
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
– Ahaw a lmumnin aaah!
Tinna tenna-yas:
– Ay argaz lεali, ad yeg Rebbi γezzif leεmer-ik, imi d-tbeddeḍ γer tgujilt, ulac win i yesεiγ ! Γer wuγur ara cetkiγ tura?! Lukan…ahat keččini tessneḍ ??”.
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
– AIih..tura…
Tinna tenna-yas:
– Ilaq ad tedduḍ yid-i tura kan ad iyi-temleḍ amek i ilaq ad xedmeγ.
Muḥend U Ceεban yenna-yas, -“eh bon ben”…unsijami ma yella wacu i wumi yezmer ad t-yexdem- Yenna-yas:
Nekk ma yella wacu i wumi zemreγ, mebla lemziyya.

Yedda yid-s. Ih, tinna tewwi-t γer wexxam, tesγam-it a sidi γer ṭṭabla, tesseww-as-id afenğal n lqehwa! Tamγart-nni, tinna akken i wumi fuken wussan, ciṭuḥ akka tenna-yas:
– Iḥeqqa nekkini sεiγ ccγel.
Dγa tenser.
Qqimen weḥd-nsen, Muḥend U Ceεban akkd tinna. Mi, a ba ba ba! Tinna dabur teggumma a d-terfed allen-is seg lqaεεa.
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
– Amek akka tura ddeεwa-agi-inem kemmini?
Tinna, “Hatt Maṣer hatt Maṣer…” Dγa tebbejneq d imeṭṭawen! Muḥend U Ceεban, tinna mi teṭṭerḍeq d imeṭṭawen, dγa netta ad tegzem tasa-s. Allen-is, hatan! Mi d-terfed aqerruy-is tinna, dγa ad mlilent wallen-nsen. Tinna, teẓra acu txeddem. Ipi, akka akka…ta ta ta, ad thedder yerkell. Akka akka ad as-tini:
Keččini d argaz lεali keččini…ta ta ta…ad yeḥrez Rebbi tamgarṭ-ik. Nniγ-ak d lqeḍra n sidi Rebbi i d iyi-d-yessemlalen akk yid-k!
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
Lafir-agi-inem…bu! D lafir-inu. Ad nexdem nnisisir, ur ttaggad, alih, nniγ-am kkes aγbel! Iḥuss i yedmaren-is, rγan yedmaren-is! Yenna-yas:
Ah! Ah! Ur ttaggad aql-i da.
Alammi yettqerrib ciṭuḥ ciṭuḥ γer γur-s. Apri…yeṭṭef-itt-id akkagi ger ifassen-is. Ipi, ciṭuḥ, ciṭuḥ ddeεwa-nni iγ̣ef heddren akkenni…alammi uγalen beddlen lsiji… Muḥend U Ceεban iruḥ, ur yeẓri anda yedda…akken di mi yeḥma mliḥ, hatan yelḥeq-d εemmi-s-nni n tinna!…s ufizi-d-cas amḥaynek! Yettεeggiḍ…aah aah.
Yenna-yas i Muḥend U Ceεban:
Ad awiγ leεmer-ik a ccmata ben ccmata! Yerna deg wexxam-iw aah!! Ad ken-nγeγ di sin! Am kečč am nettat! Ah ya ddin yemmat yemmat-wen!
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
Arğu aah…a..a wlid-i aah!
Winna ulac din ttkeεrir:
“A wlid-i? Ulac din a wlid-i!” Yenna-yas: “cehhed ad temteḍ !”
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
Ah, ah, ah! Ay agad Rebbi!
Winna yenna-yas:
Tessneḍ Rebbi tura?! A ssalupri afuḥan ah!
Tatatata…a sidi yettgalla deg-s dinna, yerwi-t! Almi a sidi…yuγal yenna-yas:
– Tura ad txellṣeḍ ayen ur teččiḍ, neγ ad temteḍ !”
Muḥend U Ceεban yenna-yas:
Ad k-fkeγ ayen i k-yehwan!
Yejbed-d akarni d-cak yesmar-as-d kullci, yesmar-as-d akk ayen yesεa!…D wamek yeslek! Lukan am zik-nni…mačči tilaq yenγa-t winna?? Ih si kumṣa zik-nni!!

Muḥend U Ceεban yerra dirikt γer wexxam. Tessebleε-it lqaεεa. Yenna-yas: “Ass-agi iεedda fell-i uzaylal!”.

Yeqqim xemsa ddqayeq ata yeṣṣuni tilifun. Alu…Alu…Ziγ d yiwen qqaren-as Muḥ U Bazar, d imeddukal mliḥ, netta d Muḥend U Ceεban.
Yenna-yas-d i Muḥend U Ceεban deg tilifun:
A d-tassed?
Yenna-yas Muhend U Ceεban:
Anda telliḍ akka?
Yenna-yas-d winna:
Aql-i dagi di Nadi lmuğahed. Llan akk ḥaca keččini i ixuṣṣen…as-d as-d!
Axater akken akk i llan deg yiwet n laband. Muḥend U Ceεban, ixemmem, yenna-yas: “tura nekkini, lukan ad qqimeγ dagi weḥd-i…nekkini dija aql-i ttwarwiγ.” Yenna-yas: “aha tura aah!”. Yenna-yas: “Ur tetteγ, ur tesseγ…ad helkeγ, d ayagi kan ara d-ṣewwreγ!”. Yenna-yas: “yif-it pititr ad ruḥeγ ad qqimeγ d imeddukal-agi-inu”. Yenna-yas: “kumṣa dγa ad nefḍer jmiε.” Yenna-yas: “Alih, ttu lhemm ad k-yettu! Kumṣa dγa ad ttuγ aqṣiḍ-agi yeḍran yid-i ṣṣbeḥ-agi.” Yenna-yas: “ih”, yerra-yas i winna di tilifun yenna-yas:
Ih, aql-i tura ad n-awḍeγ.” Yerrakruci iruḥ.

Akken d imi yebbeḍ, yufaten-in dinna nnejmaεen akk, dinna di Nadi lmuğahed. Nnan-as imeddukal-is:
Acu i k-yuγen akka? Awaaah…yexṣeṛ wudem-ik!
Yenna-yas yiwen:
A seww an ku !
Wayeḍ yenna-yas:
Γer Rebbi frant!
Muḥend U Ceεban…ad iseww neγ ur itess ara?!
Yenna-yas deg wul-is: “Ma swiγ citiṭuḥ kan akka…diri kan win yettḥawalen! Uṭeṛma ma yili d citiṭuh kan akka d ddwa i terwiḥt d ddwa i telwiḥt! Alih, wellah ar d ssweγ an ku!” Dγa yewwet-itt zim zim. Imeddukal-nni-ines mi feḍṛen, ččan swan, ssersen-d ad leεben lpukir. Muḥend U Ceεban yenna-yas: “d aqesser kan n wagar-aneγ, kiskisi?”. Yelεeb! Ččan-as akk ayen yellan di lğib-is, rnan-as xemsmeyyatalef ad as-tent-ttalasen! Yuγal yekker imeṛẓi…wa yekkat γef ṭṭabla, wa yettjellib γer igenni. Yiwen yewwet aṣunderyi, anwa ara iḥaz d Muḥend U Ceεban. Yesmar-as-d tiṭṭ-is. Refden-t-id imiren, bbin-t-id γer wexxam. Akkenni yettemlelli, yewwet-itt nniγ-ak almi ur ifeṛṛeẓ ara abrid. Idrimen-is kfan, yiwet n tiṭṭ tenγes.

Ssawḍent-id γer wexxam, Muḥend U Ceεban yettgalla: “bla Rebbi akka, bla Rebbi akka…nekkini, ta ta ta…” Yenna-yas yiwen deg imeddukal-nni-ines t-id-yerran γer wexxam, yenna-yas:
– A lḥif-ik!
Icεel-as axuccim γer tewwurt uqerru yeḍleq-it din. Dγa ğğant-in yeṭṭeṣ. Ffγen-d, ğğan-t-in dinna.

Yeṭṭeṣ amacemma, apri mi d-yuki, yejmeε-d ciṭṭuḥ leεqel-is yenna-yas: “Bu…iṣurdiyen! Iṣurdiyen llan!”. Yenna-yas: “Yenεel ddin…” Yewwet γer tilifun, yessawel i Muḥ n Daku; winna i wumi yefka idrimen-is ad as-ten-yesεeddi γer Fransa ad s-d-yaγ dinna lidubiz! “Alu…Alu…” Uruzma yufa-t yella. Netta Muḥ n Daku, yesεa lqahwa dagi γer tama n Gar di Lyu.
– Alu…alu! Ad iyi-d-terreḍ iṣurdiyen-nni i k-in-fkiγ umayna ḥwağeγ-ten!
Yenna-yas Muḥ n Daku…yeεni ur t-yenkir ara! Yenna-yas:
Ih, tefkid-iyi-d iṣurdiyen…tefkid-iyi-d ibeyyiḍen n xemsin alef…wwiγ-ten-id akkeni γer dagi γer Fransa. Mi atan, ad k-qqaren tura wigi mmuten!
Parsk ussan-nni kan dγa asmi akken i yellunsin ddeεwa-nni ibeyyiḍen n xemsin alef.
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
– Anananaaa!!… Yenna-yas: “yenεel ddin!…”. Yekker! yewwet-itt dirikt γer Xerrubi! Yemmekti-t-id axaṭer yeγra γer γur-s zik-nni di llisi n Tizi Wezzu. Iruḥ ad icetki! Yenna-yas: “si ssur yecfa fell-i! Ttawiγ-tt-id ṭujuṛ prumyi asmi qqareγ γer γur-s…alur ad yecfu fell-i!!”

Yebbeḍ γer dinna γer lministir n lwexdeεliya, yufa aplunṭu γef tebburt. Aplunṭu-nni akken iwala Muḥend U Ceεban tiṭṭ-is tenγes, ipi yerra-yas-d tajbirt, yenna-yas: “Bismi llah rreḥman rraḥimin !” Muḥend U Ceεban yenn-yas:
– Awlidi bγiγ ad ẓreγ mesyu Xerrubi.”
Yenna-yas uplunṭu-nni:
Ulac-it!
Yenna-yas:
“A wlid-i sit-iṛju”… kda.
Yenna-yas uplunṭu-nni:
Tesεiḍ lakunvukasyun?
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
Ur sεiγ ara.
– Tesεid rrundibu?
Yenna-yas:
Ur sεiγ ara!
Yenna-yas:
Amek ihi i tebγiḍ ad teẓreḍ Mesyu Xerrubi kan akkagi?!!
Yenna-yas:
“Ur teẓriḍ ara llan wigad d-yettdumandin ludyans ttγimin aseggas εamayen bac ad ẓren udem-is kan! Keččini tura tebγiḍ ad teẓred Mesyu Xerrubi kan akka?!” Yenna-yas: “Waqila ṣava-pa γer γur-k”. Yenna-yas “Ruḥ ad isahel Rebbi…aqla-k-id teẓriḍ-iyi nekkini berka-yak…neγ nekkini tḥeqreḍ-iyi? Ur tebγiḍ ara ad iyi-teẓreḍ?”
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
Awlidi γriγ γur-s zik-nni deg llisi n Tizi Wezzu…sipurṣa, yecfa fell-i!” Yenna-yas uplunṭu-nni: “Ttu ttu ttu…

Muḥend U Ceεban, yeεreḍ yeεreḍ ulac. Yenna-yas: “Ṣaḥḥa ya Rebbi! Amek ara xedmeγ tura?!” Iḥuss i tkurt deg ugerjum-is. Aεebbuḍ-is ad as-tiniḍ yettwet s lmus. Iruḥ a d-yeffeγ dayen.
Yewweḍ-d γer liziskalyi, allen-is…yebγa ad yeṭṭerḍeq d imeṭṭawen! Yenneqlab kamim γer zdeffir…amer ahat…Iwala Xerrubi-nni! Iwala-t ad-ileḥḥu daxel ukulwar. Muḥend U Ceεban iruḥ dirikt γer γur-s:
– Aah…ah..a sidi Xerrubi.
Netta yenna-yas:
“Dududu…”. Netta akkagi i iheddeṛ.
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
A sidi d nekkini…Muḥend U Ceεban!
Yenna-yas-d winna:
Dududu…cuf si Σebdelqader, cuf si Σebdelqader!
Yerra-t-id almi d aplunṭu-nni. Yenna-yas uplunṭu-nni:
Yaxxi ṭṭneh, yaxxi!
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
Awlidi…
Yenna-yas:
Bu, wac tḥebb?
Muḥend U Ceεban yeḥka-yas-d kullec…ddeεwa-nni n winna i wumi yefka iṣurdiyen ad as-ten-yesεeddi γer Fransa…Yenna-yas:
Tura si-pur-ṣa i bγiγ ad ẓreγ mesyu Xerṛubi…parsk γṛiγ γer γur-s zik-nni!
Yenna-yas uplunṭu-nni:
Isem-is wagi i wumi tefkiḍ iṣurdiyen-ik?
Yenna-yas Muḥend U Ceεban:
Isem-is Muḥ n Daku.
Yenna-yas weplunṭu-nni,…a lwexda, netta ziγ Muḥ n Daku-agi yettili-yas…yettili-yas i weplunṭu-nni! Yenna-yas:
Ad k-beḥḥreγ!!…txeddmeḍ dagi ṭrafik n difiz yernu tusiḍ-d ad tcetkiḍ ?” Yenna-yas: “Ad truḥeḍ ad teṭṭfeḍ taqemmuḥt-ik neγ ad k-kemmleγ tiṭ-nni i k-d-yeqqimen!”
Yefka-yas-d akudpyi.
Muḥend U Ceεban itelli kan deg imi-s meskin, yeggumma ad t-id-yali lmenṭeq!
Yeffeγ-d, yenna-yas: “Ajurni n wass-agi!! Aaah…ad qqleγ d lmumen?! Ṭeẓẓ!” Yenna-yas: “Ẓer kan! Ṣṣbeḥ-agi i yeggulleγ! Nniγ-as: tilawin, tissit, leqmer, imeṛẓiyen…”. Yenna-yas: “Ipi surtu surtu nniγ-as jjami ad iyi-terr tmara γer walebεeḍ !”. Yenna-yas: “yerna deg yiwen wass! Mazal ur yeγli ara yiṭij agad Rebbi hattan tkellex-iyi tinna…taṭeẓ̣ṭuẓt-nni, ṣekṛeγ, qemṛeγ, mmerẓeγ, smaren-iyi-d tiṭṭ-iw…ipi sirtu sirtu terra-yi tmara ar Xerrubi! Ipi aplunṭu-ines yefka-yi-d akudpyi!
Yenna-yas: “Ṣaḥḥa ya Rebbi ṣaḥḥa!”. Ibedd, yeqqur akken s ibeddi. Yettwehhim, tejreḥ tasa-s dayen kan! Ul-is, yebγa ad ifelleq! Yerra qbala γer wanda yezdeγ, yufa llusi la yettdiminaji axxam-is! Ceyyεen-t-id yeḥbiben-nni-ines i s-yettalasen. Muḥend U Ceεban dayen tfuk fell-as ddunit. Yeṣreε kan yeγli γef utrutwar yeqqim dinna. Tεedda-d Ḥlima-nni meskint, tinna akkenni n Ṣṣbeḥ. Tinna akkenni γef i d-iṣebbeḥ. Yessufeγ-itt-id εemmi-s, la ttmerriḥen akken jmiε. Akken d imi t-id-twala, twala-d Muḥend U Ceεban: “hahaha…” teṭṭerḍeq d taḍṣa!

Muḥend U Ceεban yeγli-d yiḍ. Aniwer ara iruḥ? Yenna-yas: “mim iklucaren ma ruḥeγ γur-sen tura ad iyi-agin!”. Terkeb-it tawla…
Mi ahat ṛẓiγ-d iqerray-nwen…Muḥend U Ceεban. Ula d kenwi teεyam deg-s tura ah?! Ih, acu ara s-xedmeγ? Sid-sa-ffuṭ!!

– Muḥya –

« Transcription » : Ziri at Maamar

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos