728 x 90

Susem at-a-n wwin flan ɣer lḥebs !

Susem at-a-n wwin flan ɣer lḥebs !

Anwa i t-yewwin?
Ɣef wucu i t-wwin?
Yesɛa imawlan?
Yesɛa taddart?
Anwa-t lɛerc-ines?

D acu yexdem? Inuda ɣef tilelli?! Tilelli n wumi?

I yiḍ ad tiliḍ d arbib, iḍ-nni ideg k-qqazen aẓekka. Iḍ, mačči d anda ulac tafat, yak teẓriḍ, iḍ, mi ara k-tettwakkes tafat! Ɣur-k ad tɣileḍ ṭṭlam-nni i ak-d-yezzin, d tafat imi ulac-itt, ala! Ṭṭlam-nni ideg telliḍ, d nnul n tsusmi-nneɣ, d udem-nni ur nessetḥa, d afus-nni ur nexdim kra, d imi-nni ur d-nenni kra! Sell, ḥesses mliḥ, lddi, cclex imeẓẓaɣ-ik, ad tesleḍ i tsusmi-nneɣ amek tesraɛruɛ fell-ak.

D kečč i wwin, maɛna d nekkni igren ɣer lḥebs. Lḥebs-nneɣ d tuzzma, ɣas imi nerra-yas tajbirt, ɣas afus neḍla-yas taruẓi maɛna ul ad yesrugmet. Iḍ-nneɣ yiwen, ɣas akken yal wa anda i t-yedder; kečč daxel nekkni di berra.

Ɣur-k ma yella tesliḍ i dderz n tikli, ad tenwuḍ d nekkni i n-yusan ad k-id-nessukkes.Ɣur-k ma yella tesliḍ i uzekrun ɣef tewwurt yekkerker ad tɣileḍ d afus-nneɣ ara k-id-yessuffɣen.

Ɣur-k ma yella tesliḍ i teɣri akked leɛyaḍ, ad as-tiniḍ: “d imdukkal i d-isfeqden fell-i, d nnif i ten-id-yezzuɣren ɣur-i, seg uɛebbuḍ n lbaṭel ad iyi-d-kksen!” Leɛyaḍ iwumi tselleḍ, d tiɣri n wid i k-yecban. Tesmeḍ ara icergen tafekka-k ur telli n lḥal, d tesmeḍ n wulawen-nneɣ. Udem n yilem i ak-id-yettmuqulen, d ilem-nni i d-neǧǧa, imi ur nelli ɣer tama-k, imi k-neǧǧa weḥd-k gar wuglan n lbaṭel.
Imi n weɛdaw, d tazuliɣt iseg d-tettraḥ lmut. Ur yelli d kečč irran ɣer lḥebs, d ayen ugaden ad tiliḍ.

Teqqnen tifekwin, imi ur zmiren i tiktiwin. Nwan ma yella wten tafekka, ad yessusem wallaɣ. Ɣilen ma yella jerḥen-k wuḍan, ad tluɣ targit-nni.

Aḥlil, ur ẓrin.

Anza mačči kan n wid yemmuten, anza n wid yenṭerren; anza n imeḥbas, anza n imeɣban, anza n wid yettrun… Tiɣri tella i ixuṣṣen d wid ara yeslen.

Anza n umeḥbus sellen-as ula d wid yemmuten.

Tenger taddart ma yella tessusem, trab tmurt ma yella teqqen allen, yuklal wegdud ddel, ma yella iɛemmed si tfekka-s cergen yiwen.
Ad yali wass fell-aɣ ass ideg ara yeɣli waɛraw.

I yimeḥbas iqbayliyen

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos