728 x 90

Tamaziɣt ger wass-a d uzekka

Tamaziɣt ger wass-a d uzekka

Di leqdic i d-thegga tdukkla ‘Tamazɣa’ deg ussan n 01 d 02 n dujember, i d-yellan di Pari iwakken ad d-tesmekti 25 iseggasen n umennuɣ-ines, teɛreḍ-d amesnaw n tesnilest Salem Caker akken a s-tuɣal tejmilt daɣen i netta ɣef wayen i d-yefka i tutlay akked tnekkit n Imaziɣen. Tinnubga-yagi i syettunefken tban-d daɣen d afares n wergaz-agi ttrajun medden a d-yemmeslay yal tikkelt mi ara d-yili wawal ɣef tutlay d tnekkit di Tmura n Tmazɣa. Awal i d-yewwi di temlilit n tikkelt-agi yeɛna tutlayt n tmaziɣt , yemmeslay-d ɣef tmaziɣt ass-a.

Awal yebda-t s tefyirt-agi : ‘’…ḥusseɣ am akken ɛyiɣ imi yal tikkelt la d-ttalseɣ iwayen i d-nniɣ yakan’’! D tafyirt i d-yeskanen belli ayen ara d-yini mačči d amaynut, imi tasertit n tmura-yagi n Tefriqt Ugafa d tasertit n usenger n tmaziɣt (politique de dépossession et d’éradication) .

S umata, awal yewwi-t-id ɣef kraḍ (3) n temsal : lḥala ideg tella tmaziɣt ass-a, amkan i s-yettunefken di Lezzayer akked Lmerruk, akked wamek tezmer tutlayt ad taf iman-is. Ɣef umezruy, ur yesṭuqqet ara aṭas awal imi ulac ccek ɣef melmi d wamek tebda teɛrabt tettekkes amkan i tmaziɣt. Aya yenna-t-id melba tuzzya : ‘’seg asmi i d-yekcem ddin n lislam akked Waɛraben i yebda yettruḥu wemkan n tmaziɣt, aya ulac fell-as ccek’’.

Deg weglam i d-yefka ɣef lḥala n tmaziɣt ass-a, yeɛreḍ ad iwelleh wid isellen akken ad rren ddhen-nsen s yiman-nsen ɣer wakal d tutlayt n tmaziɣt yettmeččan acḥal aya. S usḥissef ameqqran i yebda ameslay ɣef temsalt-agi, netta yesɛeddan tudert-is deg umuqel n wuguren n tutlayin d wassaɣen yellan gar-asent d tmetti i tent-yettmeslayen, ur yeffir ara tigdi-nes di nnger yettrajun aṭas n tmeslayin n tmaziɣt. Aya yessefhem-it-id s truẓi n tmettiyin i tent-yettmeslayen; ma yella timetti tedda di lǧerra n tayeḍ, i tt-iɣelben lǧehd, tutlayt-is ad tenger, ad tečč-itt tutlayt n tmetti-yagi iǧhden.

Ifukal i d-yefka mačči d yiwen ! Tid yellan beɛdent ɣef uberrani am Imẓabiyen neɣ Itergiyen, ass-a telḥeq-itent tmetti ‘’taɛrabt’’, tewwi-d fell-asen ad xelḍen d wiyiḍ, tewwi-d ɣef tmeslayt-nsen ad texleḍ d tayeḍ, imi ur sɛin lǧehd swayes ara ḥettmen tutlayt-nsen ɣef uberrani, ad yettwaḥettem fell-asen ad mmeslayen tutlayt n uberrani-yagi, d netta i iǧehden. Di kra n temnaḍin nniḍen, am tin n Rrif, timetti texla-tt lɣerba, di temnaṭ yecban tagi, tutlayt yettenqas wazal-is acku, wid yeffɣen, ha, a sent-truḥ tmeslayt, ha, ad teɛmer ddula tamurt-nsen s iberraniyen (s waɛraben). Di temdinin timeqqranin daɣen (Lezzayer, Kazablanka, atg.) taɛrabt tettarra dima tili i tmaziɣt acku, di tmuɣli n Caker, lǧehd n tutlayt icudd daɣen aṭas ɣer tdamsa akked d weswir uɣur wwḍen di tsertit wid i tt-yettmeslayen. Ɣef temsalt-agi yefka-d amedya n Ikatalaniyen (les Catalans), tamnaṭ yesɛan aṭas n lɣella d umezruy meqqren di tsertit.
Ma d ayen yeɛnan amkan i yas-ittunefken i tutlayt di tmendawt n Lezzayer akked tin n Lmerruk, ɣer Salem Caker, ulac acu ibeddlen deg wennar. Xas beddlen abrid idabuyen-agi, iswi-nsen ur ibeddel ara; zik ssexdamen aɛekkaz, nekkren tinekkit, tura bɣan a tt-snegren s laman; ‘’ɣur-wen lḥeqq maca tamaziɣt d umezruy-nneɣ akk, anfet-aɣ a d-nelhu yid-s. S. Caker ur t-tsewhim ara tutlayt yuɣalen d tunsibt di lkaɣeḍ neɣ izamulen iwumi tettarra Lezzayer tijmilin ass-a ‘’ur ttɛeṭṭilen ara ad sbedden lǧessa n Lmulud at Mammer rrif n tin n Abd Lqader’’. Ɣur-s netta ayagi d aɣebbar s allen neɣ ahat armi tteklen, walan dayen tamaziɣt ur tezmir ara a d-tbin zzat n taɛrabt i tt-rran d tunṣibt ‘’…d lgaelik i d tutlayt tunṣibt n Lirland maca kra yellan s teglizit i itteddu’’.

Askasi ur iɛeṭṭel ara aṭas, isseqsiyen d wid i d-yettilin di yal tikkelt mi ara d-yili wawal ɣef tmaziɣt ( ɣef asenṣeb n tutlayt, ɣef ubeddel n tsertit n idabuyen-agi n Tefriqt Ugafa, ɣef wamek tezmer a d-tili tifrat, etc.).

Di tririyin-is, Caker ur yeffir ara aɣunzu iɣunza wid yeddan di tsertit n ddula (récupération des élites) imi ɣur-s, mačči d ayen iweɛren akken ad ifiq wemdan i yir tasertit, ‘’…Win yebɣan ad iẓer ma teṣfa nnya n ddula, ad iwali anda ssɣaren tamaziɣt, acḥal n sswayeɛ i s-yettwanefken, s wacu sedduyen idabuyen-agi timsal neɣ ayɣer snernayen azal i taɛrabt,,, amek armi di tgejda n tmendawt n Lezzayer uran ‘’Lezzayer d akal aɛrab… !?’’.

Tamuɣli-s netta, akken ad taf iman-is tutlayt ilaq a tt-ssexdamen di temnaḍin anda i tt-ttmeslayen di yal aḥric n tudert. Asmuzzeɣ n temnaḍin yettmeslayen taɛrabt d awezɣi a d-yeḍru, amek ara yeǧǧ yiwen taɛrabt ad yuɣal ɣer teqbaylit neɣ ɣer tcawit ur nesɛi ara azal ula deg wakal-nsent ?
Timlilit tekfa s yiwen weḍris i d-ihegga yiwen umeɣnas (Gérard Lamari), d tajmilt swayes i t-id-yesmekta cwiṭ ɣef amecwar i d-yewwi d tegniwin i d-yemmugger.
Tamaziɣt ger wass-a d uzekka

Di leqdic i d-thegga tdukkla ‘Tamazɣa’ deg ussan n 01 d 02 n dujember, i d-yellan di Pari iwakken ad d-tesmekti 25 iseggasen n umennuɣ-ines, teɛreḍ-d amesnaw n tesnilest Salem Caker akken a s-tuɣal tejmilt daen i netta ɣef wayen i d-yefka i tutlay akked tnekkit n Imaziɣen. Tinnubga-yagi i s-yettunefken tban-d daɣen d afares n wergaz-agi ttrajun medden a d-yemmeslay yal tikkelt mi ara d-yili wawal ɣef tutlay d tnekkit di Tmura n Tmazɣa. Awal i d-yewwi di temlilit n tikkelt-agi yeɛna tutlayt n tmaziɣt , yemmeslay-d ɣef tmaziɣt ass-a.

Awal yebda-t s tefyirt-agi : ‘’…ḥusseɣ am akken ɛyiɣ imi yal tikkelt la d-ttalseɣ iwayen i d-nniɣ yakan’’! D tafyirt i d-yeskanen belli ayen ara d-yini mačči d amaynut, imi tasertit n tmura-yagi n Tefriqt Ugafa d tasertit n usenger n tmaziɣt (politique de dépossession et d’éradication) .

S umata, awal yewwi-t-id ɣef kraḍ (3) n temsal : lḥala ideg tella tmaziɣt ass-a, amkan i s-yettunefken di Lezzayer akked Lmerruk, akked wamek tezmer tutlayt ad taf iman-is. Ɣef umezruy, ur yesṭuqqet ara aṭas awal imi ulac ccek ɣef melmi d wamek tebda teɛrabt tettekkes amkan i tmaziɣt. Aya yenna-t-id melba tuzzya : ‘’seg asmi i d-yekcem ddin n lislam akked Waɛraben i yebda yettruḥu wemkan n tmaziɣt, aya ulac fell-as ccek’’.

Deg weglam i d-yefka ɣef lḥala n tmaziɣt ass-a, yeɛreḍ ad iwelleh wid isellen akken ad rren ddhen-nsen s yiman-nsen ɣer wakal d tutlayt n tmaziɣt yettmeččan acḥal aya. S usḥissef ameqqran i yebda ameslay ɣef temsalt-agi, netta yesɛeddan tudert-is deg umuqel n wuguren n tutlayin d wassaɣen yellan gar-asent d tmetti i tent-yettmeslayen, ur yeffir ara tigdi-nes di nnger yettrajun aṭas n tmeslayin n tmaziɣt. Aya yessefhem-it-id s truẓi n tmettiyin i tent-yettmeslayen; ma yella timetti tedda di lǧerra n tayeḍ, i tt-iɣelben lǧehd, tutlayt-is ad tenger, ad tečč-itt tutlayt n tmetti-yagi iǧhden.

Ifukal i d-yefka mačči d yiwen ! Tid yellan beɛdent ɣef uberrani am Imẓabiyen neɣ Itergiyen, ass-a telḥeq-itent tmetti ‘’taɛrabt’’, tewwi-d fell-asen ad xelḍen d wiyiḍ, tewwi-d ɣef tmeslayt-nsen ad texleḍ d tayeḍ, imi ur sɛin lǧehd swayes ara ḥettmen tutlayt-nsen ɣef uberrani, ad yettwaḥettem fell-asen ad mmeslayen tutlayt n uberrani-yagi, d netta i iǧehden. Di kra n temnaḍin nniḍen, am tin n Rrif, timetti texla-tt lɣerba, di temnaṭ yecban tagi, tutlayt yettenqas wazal-is acku, wid yeffɣen, ha, a sent-truḥ tmeslayt, ha, ad teɛmer ddula tamurt-nsen s iberraniyen (s waɛraben). Di temdinin timeqqranin daɣen (Lezzayer, Kazablanka, atg.) taɛrabt tettarra dima tili i tmaziɣt acku, di tmuɣli n Caker, lǧehd n tutlayt icudd daɣen aṭas ɣer tdamsa akked d weswir uɣur wwḍen di tsertit wid i tt-yettmeslayen. Ɣef temsalt-agi yefka-d amedya n Ikatalaniyen (les Catalans), tamnaṭ yesɛan aṭas n lɣella d umezruy meqqren di tsertit.
Ma d ayen yeɛnan amkan i yas-ittunefken i tutlayt di tmendawt n Lezzayer akked tin n Lmerruk, ɣer Salem Caker, ulac acu ibeddlen deg wennar. Xas beddlen abrid idabuyen-agi, iswi-nsen ur ibeddel ara; zik ssexdamen aɛekkaz, nekkren tinekkit, tura bɣan a tt-snegren s laman; ‘’ɣur-wen lḥeqq maca tamaziɣt d umezruy-nneɣ akk, anfet-aɣ a d-nelhu yid-s. S. Caker ur t-tsewhim ara tutlayt yuɣalen d tunsibt di lkaɣeḍ neɣ izamulen iwumi tettarra Lezzayer tijmilin ass-a ‘’ur ttɛeṭṭilen ara ad sbedden lǧessa n Lmulud at Mammer rrif n tin n Abd Lqader’’. Ɣur-s netta ayagi d aɣebbar s allen neɣ ahat armi tteklen, walan dayen tamaziɣt ur tezmir ara a d-tbin zzat n taɛrabt i tt-rran d tunṣibt ‘’…d lgaelik i d tutlayt tunṣibt n Lirland maca kra yellan s teglizit i itteddu’’.

Askasi ur iɛeṭṭel ara aṭas, isseqsiyen d wid i d-yettilin di yal tikkelt mi ara d-yili wawal ɣef tmaziɣt ( ɣef asenṣeb n tutlayt, ɣef ubeddel n tsertit n idabuyen-agi n Tefriqt Ugafa, ɣef wamek tezmer a d-tili tifrat, etc.).Di tririyin-is, Caker ur yeffir ara aɣunzu iɣunza wid yeddan di tsertit n ddula (récupération des élites) imi ɣur-s, mačči d ayen iweɛren akken ad ifiq wemdan i yir tasertit, ‘’…Win yebɣan ad iẓer ma teṣfa nnya n ddula, ad iwali anda ssɣaren tamaziɣt, acḥal n sswayeɛ i s-yettwanefken, s wacu sedduyen idabuyen-agi timsal neɣ ayɣer snernayen azal i taɛrabt,,, amek armi di tgejda n tmendawt n Lezzayer uran ‘’Lezzayer d akal aɛrab… !?’’.

Tamuɣli-s netta, akken ad taf iman-is tutlayt ilaq a tt-ssexdamen di temnaḍin anda i tt-ttmeslayen di yal aḥric n tudert. Asmuzzeɣ n temnaḍin yettmeslayen taɛrabt d awezɣi a d-yeḍru, amek ara yeǧǧ yiwen taɛrabt ad yuɣal ɣer teqbaylit neɣ ɣer tcawit ur nesɛi ara azal ula deg wakal-nsent ?

Timlilit tekfa s yiwen weḍris i d-ihegga yiwen umeɣnas (Gérard Lamari), d tajmilt swayes i t-id-yesmekta cwiṭ ɣef amecwar i d-yewwi d tegniwin i d-yemmugger.

Ḥamid ANNUZ

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos