728 x 90

Timllit akked Naɛima Ṣalḥi

Timllit akked Naɛima Ṣalḥi

Mi d-nniɣ belli Farḥat akked MAK d irebraben, aya ẓriɣ belli yiwen ur iyi-ttamen, bɣiɣ iqbayliyen ad ḥalfun belli reggmeɣ-ten, reggmeɣ Farḥat akked MAK i wakken iqbayliyen ara d iyi-kerhen mi ten-reggmeɣ ad ddun d Farḥat, maɛna, ur tečči ara, imi nutni ttemmalen-iyi d acu i ilaqen, d acu-tt tsertit, ssuturen ad iyi-s-ṭixren seg uxeddim-iw, amzun akken ur ẓrin ara belli yiwen ur iyi-s-ṭṭixxir, wagi ma yella sṭaxren-iyi d abeggen kan ara yibɣun ad d-beynen belli yella lqanun, tamurt ur teḥwaǧ 

Aqbayli: azul a massa

Naɛima S: Salam ɛlikum.

Aqbayli: Amek tettiliḍ?

Naɛima S: Aqel-ak tettwaliḍ, akken yebɣa rebbi lɛaliy el ɛaḍim.

 Aqbayli: At-a-n ussan-agi ala fell-am i ttmeslayen yiqbayliyen, ayen akka?

Naɛima S: Ih, teẓreḍ belli mi ara txeddmeḍ tasertit ass-a, amur ameqran n tiktiwin-inek neɣ n tsertit-inek d tilfaza akked facebook ara k-t-iseddun. Di Tizi n wass-a i wakken ad d-tbaneḍ ilaq ad txedmeḍ aṣkundal.

Aqbayli: Maɛna at-a-n tregmeḍ iqbayliyen mi tenniḍ » Taqbaylit mačči d tutlayt, d llehǧa, ur tesɛi ara isekkilen, ur tesɛi lmeɛna… ma yella temmeslay-itt yelli-m ad tt-tenɣeḍ. ernu Farḥat d wat MAK d irebraben”?

Naɛima.S: ih, tura ma yella nuɣal-d ɣer wayen d-nniɣ, ur t-id-nniɣ ara kan akka, nniɣ-d belli Leqbayliya ur tesɛi ara lḥuruf, imi ass-a tamaziɣt-agi ttnaɣen s wacu ara tt-arun s isekkilen n taɛrabt neɣ ilaṭiniyen. Ad ak-iniɣ tidet. Nekk bɣiɣ ad ssakiɣ iqbayliyen akken ad awin listiqlal-nsen, maɛna at-a-n ur iyi-d-fhimen ara.

Aqbayli: Amek akka?

Naɛima S: Teẓriḍ anda tuḍen icc-is.

1-Ass-a ma yella teqbayliya tura s isekkilen ilaṭiniyen, lmaɛna-s iqbayliyen ad ḍeffren abrid d-wwin iɣerbiyen, d tadyulujit taɣerbit ara tebɛen, aya, ur yeffiɣ ara fell-aɣ nekkni s waɛraben, axaṭer nekkni ken-istɛemren ulamek ara teddum d wiyaḍ. Kenwi ad teddum d el umma el ɛarabiya, ad teṭṭfem di ddin-nneɣ lḥanif, ddin-nni i ken-id-yessuffɣen si ṭṭlam, d nekkni i awen-d-yewwin lḥaḍara, yid-neɣ ara teddum…

2- mi d-nniɣ ad nɣeɣ yell-i lemmer ad temmeslay leqbayliya, wagi d lmaɛna n wawal, ur neqqeɣ ara yell-i, yell-i ḥemmleɣ-tt bɣiɣ-as ayen yelhan. Bɣiɣ ad d-iniɣ Leqbayliya mačči d tutlayt-inu, yell-i ur tt-terri ara tmara ad tt-tɣer, tutlayt-inu d taɛrabt. Ilaq iqbayliyen ad xedmen akka xedmeɣ ma yella d tidet d at nnif, d irgazen. Nniɣ-ak ssakayeɣ-ten, nutni xedmen-iyi dduṛus di lwaṭaniya.

3- mi d-nniɣ belli Farḥat akked MAK d irebraben, aya ẓriɣ belli yiwen ur iyi-ttamen, bɣiɣ iqbayliyen ad ḥalfun belli reggmeɣ-ten, reggmeɣ Farḥat akked MAK i wakken iqbayliyen ara d iyi-kerhen mi ten-reggmeɣ ad ddun d Farḥat, maɛna, ur tečči ara, imi nutni ttemmalen-iyi d acu i ilaqen, d acu-tt tsertit, ssuturen ad iyi-s-ṭixren seg uxeddim-iw, amzun akken ur ẓrin ara belli yiwen ur iyi-s-ṭṭixxir, wagi ma yella sṭaxren-iyi d abeggen kan ara yibɣun ad d-beynen belli yella lqanun, tamurt ur teḥwaǧ lmucewwicin, d les racists… wammag, nekk bɣiɣ ad welheɣ iqbayliyen ad walin ddustur d acu d-yenna, amek ten-yerkeḍ. bɣiɣ ad agin ddustur ad agin lezzayer ten-ineqqen, I ten-inekkṛen, I ten-yerran d aɛraben bɣiɣ ad ssutren listiqlal. Ddustur yeqqar  » el ǧazayer arḍu ɛarabiyyatun » lmaɛna-s kenwi ur tettikkim ara deg-s, ma yella twalam belli tettikkim d aɛraben ara tilim. Nekk kkateɣ di tutlayt-nsen nutni mmalen-iyi tasertit amek ilaq ad teddu amzun akken ur ẓriɣ ara.

Aqbayli: At-a-n yerra-yam-d Muḥemmed Ɛellawa d acu ara s-tiniḍ?

Naɛima S: Ah! sliɣ yenna-yi-d « ǧbayliya » lmaɛna-s win yettɛicin deg udrar, amsedrar, yetxellef, ur yefhim ara, d aṣuvaj. Akka i qqaren waɛraben i yiqbayliyen mi ara yibɣun ad ten-ḥeqqren. D iqbayliyen i yettidiren deg udrar mačči d nekk (taḍṣa). Teẓriḍ anda i asen-truḥ tura, taqbaylit-nsen celɛen deg-s, ur ssinen ara ula ad tt-arun. acḥal n yiqbayliyen i yessnen ad arun taqbaylit? axi imeɣnasen linfiṣaliyin n MAK? ulac! ttawin arraw-nsen ad ɣren taɛrabt, tutlayt-nneɣ, mbaɛd ad d-ffɣen ɣer iberdan ad ssuturen tamaziɣt di llakul akken ad tt-ɣren warraw-nsen wagi qqaren-as bel qabailiya  » d agjduṛ » Yak qqaren bel qbayliya;  » win k-ibeddlen s yibiw beddel-it s yecclem » ayen ur ttagin ara taɛrabt i warraw-nsen akka s-ttugiɣ i yell-i?

Aqbayli: Ahat ilaq ad asen-tessutreḍ ssmaḥ?

Naɛima. S: I wacu? I wumi? beggneɣ-asen-d belli d nekkni i ISIDITEN-nnsen, si melmi akka asidit yessutur ssmaḥ i wakli? tettuḍ belli d nekkni i ten-istɛemren, tettuḍ belli, akal-nnsen yuɣal nneɣ, tumurt-nsen tuɣal nneɣ. Asmi d-kecmen lejdud nneɣ ɣer tmurt-agi, ẓɛen Irebbiten-nsen  » Anẓar, Ubdir, Tifrit… » nhudd-asen lemqam-at, nekkes-asen ayen akk s ttamnen. Newwi-d LLAH-nneɣ iɛemmer igenni-nnsen, yal taddart tella lǧamaɛ, yerna d nutni i tent-yebnan, ur nṣerref ara fell-asent ula d duru. Ass-a uɣalen d inselmen, ttamnen s llah, zemren ad nɣen win ara d-yekren ad yekkes llah-agi-nneɣ. i wigi iwumi ara ssutreɣ ssmaḥ?! Ula d timucuha-nsen nesteɛmer-itent, tajmaɛt i s tetteddu taddart s leqwanen n lislam i teddunt, nerra-yasen lislam d leɛwayed ferḥen msakit sɛan lɛadat w taqalid. Ad as-nessutreɣ ssmaḥ ass ideg ara d-kren ad agin taɛrabt, ad ẓɛen tineslemt seg wakal d wallaɣen-nsen.

Aqbayli: Llan wid i am-d-yennan aqel-aɣ yid-m seg waɛraben?

Naɛima S: Ɛni alamma nnan-d, nekkni neddukkel, aɛraben akk ferḥen axaṭer nniɣ-d ayen akk ttxemmimen. D nekk i tiɣri-nsen, i d lebɣi-nsen.

Aqbayli: Ayen d iqbayliyen kan i treggmeḍ mačči d icawiyen neɣ d wiyaḍ?

Naɛima S: Icawiyen neɣ imaziren-nniḍen qeblen ddin n lislam, rekkɛen sdat llah, yerna Kahina i wumi kksen lejdud-iw aqerru nsen, si tama n icawiyen. Iqbayliyen llan seg-sen wid ur numin ara, wid ur nerkiɛ ara, wid mazal ṭṭfen di ddin-nnsen aqdim, mazal-iten d les païens. imẓabiyen, itergiyen, icawiyen ddan akk d lislam tura. Ahat llankra xḍan maɛna dimexḍa kan!

Aqbayli: D acu d lmaɛna n wayagi yakk?!

Naɛima S: Mazal ur tefhimeḍ ara. Bɣiɣ ad d-iniɣ s waya belli yal tikkelt ideg ara d-yekker weqbayli ad inadi ɣef laṣel-is, ad yennaɣ amek ara yeẓẓeɛ taɛrabt akked ddin n lislam, ad as-d-nesmekti belli d nekkni i ten-istɛemren, nekkni d isiditen deg wakal-nsen, nutni d aklan deg wakal-nsen. Ass-a reggmeɣ AKK iqbayliyen acku ibedd-d MAK yebɣa ad yuɣal ɣer laṣel-is. Teẓriḍ ad ak-d-fkeɣ amedya di tepsikulujit imi qqaren ur ḥriceɣ ara, ur ssineɣ ara, ad d-beggneɣ tura anwa i d abhim. EX: mi ara tḥekkmeḍ agdud s uɛekkaz, yal tikkelt ideg ara d-yekker yiwen n wemdan ad yessuter kra, kečč ur ilaq ara ad tewteḍ amdan-nni, ilaq ad tewteḍ agdud slekmal-is ɣef wayen yexdem wemdan-nni, akken azekka; akken kan ara d-yekker yiwen ad yexdem kra d agdud-nni ara d-yekkren ad t-yewwet, mar ad yettwet netta. Tfehmeḍ tura tadyant-agi.Yekker-d MAK yettnadi ɣef iẓuran, yettnadi ad aɣ-yessuffeɣ si temnaṭ n yiqbayliyen, nekkni ad newwet agdud aqbayli akken azekka win ara d-yekkren ad d-yesmekti belli d nekkni i yekksen aqerru-s i kahina… ad d-yekker wegdud-ines ad t-yewwet, d netta ara d-yezwiren ɣer-s.

Aqbayli: awal n tagarra

Naɛima S: ini-yasen i lqbayel, kunu rǧal, ḥebsu wlad-kum ma yeqraw lluɣa lɛarabiya, kunu rǧal, reǧɛu li ddin n taɛkum, xelliw llah-nteɛna.Ma yella mačči d rǧal sektu ɛlina, ma tkeṣruc ras-na!

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos